Mandag 4. juni starter erstatningssaken mellom Sverre Koch og staten, om dekning av Kochs advokatutgifter i forbindelse med Transocean-saken.

I den forbindelse har Koch krevd at staten fremlegger e-poster, interne notater og brev sendt internt i og mellom Økokrim og skatteetaten i anledning spørsmål om uttak av tiltalebeslutningen.

Dette er dokumenter man som tiltalt ikke har rett til innsyn i etter straffeprosessloven.

Sivilt krav

Koch har imidlertid saksøkt staten på culpa-grunnlag, og har dermed en sivil sak med sivilrettslige regler. Og etter tvisteloven plikter staten som utgangpunkt å fremlegge alle bevis den har for hånden.

Staten har i begge instanser fremholdt at dette er en omgåelse av hovedregelen:

«Kjennelsen pålegger staten å fremlegge interne dokumenter fra den forutgående straffesaken som motparten ikke kan kreve innsyn i etter straffeprosesslovens regler. Når tingretten har pålagt fremleggelse av dokumentene i den sivile erstatningssaken mot staten, innebærer det en uthuling av straffeprosessens veletablerte og velbegrunnede ordning for dokumentinnsyn.

Straffeprosesslovens ordning er en spesialregulering når det gjelder innsyn i straffesaksdokumenter. Disse reglene supplerer tvistelovens regler. Det kan ikke kreves mer omfattende tilgang til straffesaksdokumenter etter tvisteloven enn etter straffeprosessloven.»

– Avgjørende i erstatningssaken

Kochs prosessfullmektig Anders Brosveet har anført at det ikke har betydning om dokumentene var av betydning som bevis i straffesaken.

tb2e7c3b
Anders Brosveet, Advokatfirmaet Elden

«I så måte vil omstendigheter som forsvareren i straffesaken ikke har behov for å kjenne, være avgjørende for saksøkeren i erstatningssaken, og således endog være undergitt edisjonsplikt».

Både tingretten og lagmannsretten har så langt delt Brosveets syn på saken.

Til Høyesterett

I begrunnelsen fra tingretten, som lagmannsretten slutter seg til, skriver retten blant annet:

«Koch har anført culpa som et av ansvarsgrunnlagene for sitt erstatningskrav. Retten har oppfattet anførselen slik at Koch mener at det var uaktsomt av Økokrim å ta ut tiltale mot han, herunder at Økokrim bygget på en uholdbar forståelse av ligningsloven. Retten kan ikke utelukke at e-postene det er begjært bevistilgang til kan være relevante for vurderingen av om det foreligger uaktsomhet.»

Statens prosessfullmektig, advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten, opplyser til Rett24 at avgjørelsen er anket til Høyesterett.

Les Borgartings avgjørelse her (Lovdata PRO)

Ligner sak fra april

I en lignende sak, som Høyesterett behandlet for bare noen uker siden, nektet Pasientskadenemnda å utlevere bevis under henvisning til offentlighetsloven. Høyesterett slo da da svært tydelig fast at tvisteloven går foran offentlighetsloven.

Så langt mener altså underrettene at det samme gjelder straffeprosessloven.

Hovedforhandling i Kochs erstatningssak mot staten er berammet i Oslo tingrett fra 4. juni.