Før sommeren ga staten seg, og erkjente ansvar i saken som var anlagt fra advokat Sverre Koch. Koch ble deretter tilkjent 6,6 millioner kroner i Oslo tingrett.

Men Koch-saken var bare første post. Nå ruller ballen videre til de andre som var tiltalt i Transocean-saken. Et kjempesøksmål fra Transocean-selskapene har ventet på å komme opp i Oslo tingrett, og i februar skal lagmannsretten behandle et krav fra advokat Einar Brask på rundt 45 millioner kroner.

Annonse

Elden søker flere advokater i Bergen og Haugesund

Kommer i tillegg

Pengene som Koch ble tilkjent før sommeren, kommer i tillegg til ordinær dekning av sakskostnader etter statens salærsats. Dette fordi staten – i den ekstraordinære vendingen saken tok i mai – erkjente arbeidsgiveransvar på culpa-grunnlag. Dermed må staten betale ikke bare statens salærsats, men også de reelle advokatutgiftene, samt tapte inntekter.  

Og ettersom advokatene til de Transocean-tiltalte bruker vesentlig høyere timesats enn statens satser, er summene store. Det samme er inntektene som skal erstattes.

Forlikte i august

Nå viser dokumenter Rett24 har fått innsyn i, at staten har kastet kortene også overfor de involverte Transocean-selskapene. Det vil si Transocean Offshore Deepwater Drilling, Transocean Inc og
Arcade Drilling AS.

haho
Advokat Hanne Skaarberg Holen.

20. august satte Økokrim-sjef Trond Eirik Schea seg personlig ned bak lukkede dører, sammen med tingrettsdommer Jonas Petter Madsø, representanter fra Transocean, Transoceans advokat Hanne Skaarberg Holen, samt representanter fra Regjeringsadvokaten.

Konklusjonen ble at staten godtok å betale 30 millioner kroner til de tre selskapene innen 3. september 2018.

Dette er altså millioner som kommer på toppen av de 30 millionene selskapene fikk dekket i salær i forbindelse med frifinnelsen i 2014.

Erik Bratterud fra Regjeringsadvokaten bekrefter forliket.

– Partene forlikte saken 20. august. Forliket innebærer at staten dekker en andel av saksøkernes sakskostnader fra straffesaken. Ut over dette har jeg ingen kommentar, sier Bratterud.

Transoceans advokat, Hanne Skaarberg Holen fra Thommessen, opplyser at Transocean ikke ønsker å kommentere saken.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Brask er neste

Med søksmålet fra Transocean ute av verden, er neste sak søksmålet fra Einar Brask. Dette er er berammet i Borgarting 19. februar. Brask var advokat for Ernst & Young (EY), og ble i likhet med Sverre Koch tiltalt for medvirkning til skatteunndragelse. Også han krever erstatning for differansen mellom statens satser og de reelle advokatutgiftene. I tillegg krever han erstatning for tapt inntekt. Samlet utgjør kravet 45 millioner kroner.

Tapet baserer seg på en beregning av tapt inntekt på ca 30 millioner over 10 år, og 15 millioner i saksomkostninger. 

– Men saksomkostningene ble dekket løpende av EY, så den delen av et eventuelt erstatningsbeløp vil tilfalle selskapet, opplyser Brask til Rett24.

Brask vant i tingretten ikke fullt ut frem med kravet om tapt inntekt, og begge parter har anket dommen. Men dette var før endringen i mai, da staten erkjente arbeidsgiveransvar på culpa-grunnlag. Hvilken konsekvens dette vil få for Brasks sak, er fortsatt et åpent spørsmål.

Over 200 mill

Dersom også denne saken, i likhet med Koch-saken og nå Transocean-saken, skulle ende med ansvar for staten, så ligger statens samlede utgifter til Transocean-komplekset an til å nå langt over 200 millioner kroner. For de tiltaltes del fordeler dette seg på

  • snaut 100 millioner i omkostninger for straffesaken
  • rundt 80 millioner i erstatning på culpa-grunnlag, samt
  • mer enn 20 millioner i omkostninger for den sivile skattesaken

Og dette er kun de anklagedes regninger. De kostnader Skatteetaten og Økokrim selv har pådratt seg ved å forfølge saken, kommer i tillegg. Også dette er store summer: Allerede i 2007 ba Økokrim om 30 millioner i tilleggsbevilgning for å håndtere saken. Hvor mye totalen er blitt siden, er ikke kjent.

På toppen av dette kommer forøvrig også utgiftene domstolene har hatt ved å behandle de etterhvert svært mange sakene fra Transocean-komplekset.

Det samlede årsbudsjettet for Økokrim i 2017, var til sammenligning 178 millioner, ifølge dem selv