Den eksterne evalueringen av Transocean-komplekset, opprettet av Riksadvokaten, kritiserte i fjor blant annet uheldig rolleblanding i Skatteetaten.

Utvalgslederen uttalte da at «det nære samarbeidet med folkene som traff vedtaket i skattesaken i forkant var for nært», og i konklusjonen ble det anbefalt at «forholdet til andre myndigheter må forbedres (...), slik at man får holdt personer med egne interesser i saken utenfor behandlingen».

Artikkelen fortsetter under annonsen

«En viss advokat»

Onsdag kom så Skatteetatens egen evaluering av arbeidet. Her konkluderer Skatteetaten selv med at «ligningsvedtakene (har) vært forvaltningsmessig forsvarlig behandlet».

Tross konklusjonen om forsvarlig behandling, blir det påpekt brudd på god forvaltningsskikk i rapporten. Spesielt pekes det på en e-post sendt fra en saksbehandler til blant andre Økokrim i 2007. Som reaksjon på at Borgarting lagmannsrett har opprettholdt beslag hos advokat Einar Brask, uttales at

«Da er det vel bare å gi en viss advokat status som mistenkt sånn utpå høsten en gang?»

Den «viss advokat» det siktes til i mailen, er advokat Sverre E. Koch, som i likhet med Brask senere ble tiltalt og deretter renvasket i saken.

– Lite tillitsvekkende

Den aktuelle mailen ble gjengitt i lagmannsrettens frifinnelse av Transocean i den sivile saken i fjor. Ifølge internrevisjonen er dette ikke den eneste e-posten med «uheldige» kommentarer, men ingen av de andre meldingene er referert i rapporten. Rett24 kjenner ikke ordlyden i disse.

Revisjonen skriver: 

«Det er for oss klart at lagmannsrettens vurdering om at uttalelsen fremstår "[s]pesielt lite tillitsvekkende", noe som Skatteetatens representanter overfor oss da også slutter seg til, er en dekkende karakteristikk. Som nevnt har undersøkelsen vist at det også finnes andre eksempler på kommunikasjon i saken som må anses uheldig og som kan svekke tilliten til avsenders saklighet. Vi finner slik kommunikasjon for ikke å være i samsvar med god forvaltningsskikk.»

Startet bevissthetsarbeid  

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til Rett24 at han deler de vurderingene som fremkommer i rapporten på dette punktet. 

– Hva har Skatteetaten eventuelt foretatt seg overfor den eller de ansatte som var avsender av slik kommunikasjon?

– Forholdet er erkjent og kommunisert internt i denne saken. Det er viktig med bevissthet og nøytralitet i all kommunikasjon fra Skatteetatens medarbeidere til samarbeidspartnere.  Vi satte derfor for flere år siden i gang bevissthetsarbeid som går nettopp på kommunikasjon internt og ekstern. Gjennomgangen av Transocean-sakskomplekset har vært en nyttig påminnelse om hvor viktig dette er.  Det er viktig at etatens behandling av skattesaker inngir tillit, og da må all kommunikasjon være saklig og faglig.

–Hva sto i de ytterligere eksemplene på kommunikasjon som det refereres til?

– I en omfattende korrespondanse har det dukket opp noen ytterligere eksempler på kommunikasjon som i formen er uformell, og innholdsmessig inneholder elementer som ikke vedrører saken og er å anse som lite saklig.

Ikke inhabil

Da lagmannsretten i fjor frifant Transocean for skattekravet, og dømte Skatt Vest til å betale mer enn 6 millioner i omkostninger, drøftet retten om saksbehandlerne med slike kommentarer gjorde seg inhabile. Retten kom imidlertid til at kommentaren var innenfor. Retten skrev:

«At noen interne uttalelser fremstår som noe «sleivete», og isolert sett kan gi grunnlag for å stille spørsmål om saksbehandler har hatt nødvendig distanse og objektivitet, kan ikke være tilstrekkelig. Slik flertallet ser det, har saksbehandlerne i alle fall trådt nær grensen for når inhabilitet oppstår.»

– Hovedbildet er at etaten viste forsvarlig og god forvaltning, sa Skattedirektør Hans Christian Holte i et tilsynelatende grundig planlagt utspill i DN onsdag. Et intervju med Holte, samt revisjonens konklusjoner, ble publisert av DN i samme øyeblikk som revisjonen ble gjort allment tilgjengelig onsdag kveld.

– En pussig rapport

Advokat Sverre E. Koch, som i lang tid har jaktet på innholdet i en rekke e-poster mellom Økokrim og Skatteetaten, mener rapporten fremstår som en bestilt hvitvasking.

– Dette var en meget pussig rapport.

– Hvorfor det?

– Blant annet fordi det er en veldig sentral utredning fra Espen Bjerkvoll (Regjeringsadvokaten, red.anm.) som ikke er nevnt med et ord. Det er i det hele tatt flere sentrale rapporter de ikke er gått inn i. Og slik jeg leser rapporten, legger den til grunn et helt annet virkelighetsbilde enn det som ble forklart i retten. Dette er en hvitvasking gjennomført av eksterne advokater som de har hyret inn, og penger ut av vinduet.

– I rapporten refereres det til flere andre e-poster med «ikke tilltvekkende» kommunikasjon. Vet du hva som står i disse? 

– Vi fikk ut 5000 sider med eposter, og det er mye der jeg ikke tror de er stolte av. Det fremgår blant annet at Espen Bjerkvoll hos Regjeringsadvokaten konkluderer med at det jeg har forklart stemmer. Men det valgte de å se bort fra. Jeg er ikke imponert av denne rapporten. De ringte meg og lurte på om jeg hadde noen synspunkter, men da sa jeg at den tiden da jeg jobbet gratis for staten er over. Da får de gjøre opp for seg først, sier Koch.

Internrevisjonen er gjort med bistand fra Grette.

Skattedirektør Hans Christian Holte svarer at de har fulgt retningslinjene fra Statsministerens kontor om ikke å gi innsyn i Regjeringsadvokatens rådgivning overfor forvaltningen.

- Slik rådgivning er i kjernen av intern rådgivining og dersom vi hadde gitt tilgang til dette ville det skapt ny presedens, vært i strid med SMKs retningslinjer og på sikt svekke kvaliteten på de råd regjeringsadvokaten gir til forvaltningen.(Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten, Retningslinjer SMK 2011).

Det sentrale er at rapporten er mest mulig treffende og riktig, og gir godt grunnlag for læring. Det er definitivt kritiske punkter å ta med seg her.
Det vil alltid kunne reises spørsmål om en egen evaluering versus en ekstern granskning, men hovedformålet med denne evalueringen er ikke å granske med utgangspunkt i at det skal ha blitt gjort noe feil, men å evaluere hvordan vi har håndtert saken for interne læringsformål, sier Holte.

Skal i retten

Selv skal Koch skal om få uker i Oslo tingrett for å kreve blant annet det økonomiske tapet han ble påført som følge av tiltalen mot ham. Koch var da denne saken startet en av landets høyest rangerte skatteadvokater.

I går opplyste Regjeringsadvokaten til Rett24 at staten nå påtar seg erstatningsansvar på grunnlag av uaktsomhet i påtalearbeidet.

Rettssaken i juni blir derfor kun et spørsmål om utmåling.