– Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom Kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte, ikke fungerer. Det svekker mulighetene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Myndighetene har i flere år vært kjent med de store samordningsproblemene ved løslatelse, ifølge Riksrevisjonen. Undersøkelsen omfatter hovedsakelig perioden 2016–2020.

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

For dårlige rutiner

Kriminalomsorgen har i liten grad rutiner for å varsle velferdstjenester utenfor fengselet når de løslater innsatte som skal ha oppfølging, ifølge Riksrevisjonen.

Alle fengsler skal sende melding til Nav i god til før løslatelse, slik at eventuelle trygdeytelser kan starte opp igjen. Av et tilfeldig utvalg på 266 løslatte, fant Riksrevisjonen at over halvparten manglet dokumentasjon på at en slik melding var sendt. Riksrevisjonens undersøkelse viser også at kun tre av 18 tiltak som ble vedtatt i 2017 for å gi løslatte en bedre mulighet til et liv uten kriminalitet, er gjennomført.

– Det har vært stor vilje med mange planer, men lite som er gjennomført, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen mener at ansvarlige departementer i liten grad har gjennomført tiltak for å tette glippsoner, og gir alvorlig kritikk for dette. «Alvorlig» er revisjonens nest høyeste kritikknivå.

I tillegg mener de det er kritikkverdig, den mildeste kritikkformen, at Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet mangler kunnskap om innsattes behov for tjenester, at Kriminalomsorgen ikke har god nok praksis for å varsle samarbeidspartene i rimelig tid før løslatelse, og at myndighetene har gjort lite for å kompensere for innsattes manglende tilgang til digitale tjenester.

Klare anbefalinger

Riksrevisjonen kommer med en rekke anbefalinger til flere departementer. Blant annet ber de Justis- og beredskapsdepartementet påse at Kriminalomsorgen varsler samarbeidspartnere når innsatte overføres eller løslates.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet bør påse at Navs bistand til innsatte er tilgjengelig og forutsigbar, ifølge Riksrevisjonen. I tillegg ber de Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om å faktisk gjennomføre tiltakene de besluttet i 2017.

– Jeg tar kritikken på alvor og vil samarbeide med andre relevante departement for å følge opp Riksrevisjonens funn og anbefalinger, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).