Denne artikkelen er oppdatert etter at ankeutvalget fredag 21. januar besluttet å fremme ytterligere en straffesak.

Seks saker i februar og fire i mars.

Det er den totale beholdningen av berammede saker i Høyesterett de neste to månedene, januar ikke inkludert. Samtidig bygger det seg opp en liten tsunami av ubehandlede straffesaker. Siden i høst har nemlig Høyesteretts ankeutvalg bestemt seg for å fremme et ganske uvanlig høyt antall straffesaker til behandling.

I hele fjor behandlet Høyesterett 30 straffesaker og 61 sivile saker. I år ligger det tallet, i hvert fall foreløpig, an til å bli radikalt annerledes. På bare de siste 10 ukene – og to av de ukene var rettsferie – har ankeutvalget besluttet å fremme ikke mindre enn 22 straffesaker.

I samme periode er kun 10 sivile saker fremmet til behandling.

Annonse

Advokat | Trondheim| M&A og Entreprise

Møtte Mehl, men ingen løsning

10 uker er den tiden som er gått siden advokataksjonen, der Advokatforeningens medlemmer nekter å påta seg forsvaroppdrag i Høyesterett, startet. Det innebærer at katalogen av uberammede saker hoper seg opp som aldri før. Kun to av de 21 henviste sakene har sluppet unna aksjonen. Den ene fordi forsvareren ikke er medlem av Advokatforeningen, den andre fordi det er blitt gitt dispensasjon. I alt er det altså 19 uberammede straffesaker på vent.

Og foreløpig er det lite som tyder på at dette kommer til å endre seg med det første. Justisminister Emilie Mehl (Sp) inviterte sist uke Advokatforeningens leder til et møte, som ble holdt tirsdag denne uken. Det kom det tilsynelatende lite ut av.

– Hva var justisministerens budskap i møtet?

– Budskapet var at både hun og departementet er opptatt av å få løst denne saken. Hun ser at aksjonen skaper problemer for avviklingen av saker i Høyesterett, og det var egentlig et møte hvor vi fikk anledning til å utveksle synspunkter, forteller foreningens leder, Jon Wessel-Aas.

– Men dere var vel i et møte med departementet før jul også, trengte dere et nytt møte for å utveksle synspunkter?

– Det kan du si, men statsråden var ikke med på det forrige møtet, selv om andre representanter for den politiske ledelsen var med. Det møtet var dessuten preget av at vi hadde en ny regjering, som arvet en sak etter forrige regjering, og jeg tror det var behov for å oppdatere den nye ledelsen.

– Kravene fra Advokatforeningen har vel vært ganske tydelige siden starten?

– Kravene har vært klare, men selv om disse fremstår ganske enkle utad, så er materien under ganske kompleks. Ikke minst når det gjelder vårt ønske om en ny modell for dialog med departementet om den årlige reguleringen av stykkprissatsen, der man kan se for seg veldig mange måter å gjøre det på.

– Men noe utspill fra departementet kom det ikke.

– Det kom jo ikke noe utspill eller noe tilbud fra justisministeren i dette møtet, og konklusjonen er defor at aksjonen fortsetter. Vi venter på en tilbakemelding fra departementet på våre krav, og det vet departementet. Vi er den eneste parten som jobber på oppdrag fra staten som ikke har en eller annen form for forhandlingsdialog med myndighetene om vilkårene. Jeg mener vi må ha en helt ny måte å kommunisere på, for å komme ut av den onde spiralen vi alltid har vært i gjennom mange år, sier Wessel-Aas.

– Er det en fordel for Advokatforeningen at Høyesterett har fremmet så voldsomt med straffesaker akkurat i denne siste tiden?

– Det er ingen grunn til å se noen sammenheng mellom vår aksjon og hvor mange saker som henvises til behandling til Høyesterett. Det har nok bare med sakenes karakter å gjøre. Men sammenlignet med fjoråret er det jo åpenbart at det er flere saker som er blitt henvist den siste tiden. Det er klart at aksjonen får konsekvenser, og akkurat nå får den kanskje større konsekvenser enn statistikken normalt ville tilsagt. Men aksjonen er som den er, og vi har en dispensasjonsordning som gjør at forsvarerne kan søke om fritak hvis utsettelse vil være uforholdsmessig. Departementet vet at inntil de legger frem et forslag, så fortsetter dette, sier Wessel-Aas.

Sakene

Samtlige straffesaker som er berammet siden aksjonen startet er som følger:

 1. Strafferett. Om en overtredelse av forbud mot seksuell omgang med dyr er grov. Straffutmåling.
 2. Strafferett. Om straffutmåling for omfattende avgiftsunndragelse etter innførsel av øl, brennevin og sigaretter.
 3. Strafferett. Om straffutmåling ved grov omsorgsunndragelse. Straffeloven § 261.
 4. Strafferett. Om straffutmåling ved befatning med oksykodon.
 5. Strafferett. Om e-poster med truende innhold til Slottets postmottak kan sies å «volde fare» for at Kongen påvirkes i sin virksomhet, jf. straffeloven § 115, samt spørsmål om idømmelse av overføring til tvungent psykisk helsevern 
 6. Foretaksstraff. Om straffutmåling ved bruk av ulovlig arbeidskraft over en lengere tidsperiode.
 7. Strafferett. Ordensforstyrrelse og ikke etterkommet pålegg fra politiet under demonstrasjon. Forholdet til ytrings- og forsamlingsfriheten.
 8. Strafferett. Om kontradiksjon og klausulering i forbindelse med tilrettelagte avhør.
 9. Strafferett. Om forholdsmessighet av oppholdsforbud med elektronisk kontroll.
 10. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse. (Ikke berørt av aksjonen, berammet 15. februar)
 11. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse.
 12. Straffeprosessloven. Om det er en ubetinget opphevelsesgrunn at en meddommer ikke var valgt av riktig organ i kommunen.
 13. Strafferett. Om foretaksstraff for Bane NOR etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv.
 14. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.
 15. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.
 16. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.
 17. Strafferett. Om felling av fjellrev var grovt uaktsomt.
 18. Straffeprosess. Om retten til innsyn i sakens dokumenter når påtalemyndigheten har trukket saken fra tingretten.
 19. Strafferett. Om betydningen av forespeilet straff i forelegget ved straffutmålingen for overtredelser av veitrafikklovgivningen.
 20. Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode.
 21. Straffeprosess. Om det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens domsgrunner ligner for mye på tingrettens.
 22. EMK. Om overlevering til Polen etter arrestordreloven. (Ikke berørt av aksjonen, berammet 1. februar)

De sivile sakene som er sluppet inn i samme periode, det vil si siden 9. november, er:

 1. Barnevern. Om det er grunnlag for å gi fosterforeldre partsrettigheter i sak om oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse.
 2. Erstatningsrett. Om advokatansvar knyttet til klarlegging av faktiske forhold og betydningen av forbehold om riktig faktum.
 3. Foreningsrett. Om prøving av et trossamfunns avgjørelse om eksklusjon.
 4. Utlendingsrett. Om forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet.
 5. Utlendingsrett. Om en iransk konvertitt har krav på asyl.
 6. Erstatningsrett. Om eiendomsmeglerforetaks erstatningsansvar overfor kjøper i forbindelse med budrunde.
 7. Opphavsrett. Om VGs adgang etter åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd til å gjengi fotografier av blant annet medarbeidere i Advokatfirmaet Rogstad i sine reportasjer om advokatfirmaet.
 8. Selskaps- og prosessrett. Om ansvar for idømte sakskostnader.
 9. Entrepriserett. Om brudd på kravet til byggetid i byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c skal tillegges privatrettslig virkning.
 10. Eiendomsrett. Eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over en eiendom.