Økningen i den offentlige salærsatsen er den største på mange år, men neppe noe i nærheten av hva advokatstanden hadde ønsket seg. Forslaget innebærer en 2,4 prosent vekst til 1085 kroner, fra dagens nivå på 1060.

Ser man på SSBs prognose for 2021, vil 25 kroner økning innebære en negativ realvekst, ettersom SSB anslår prisveksten for 2021 til 2,9 prosent. Prognosen for gjennomsnittlig lønnsvekst ellers i samfunnet er imidlertid 2,3 prosent, så økningen holder altså tritt med øvrig nominell forventet lønnsvekst.

Advokatene har tidligere fremholdt at salærsatsen over tid har økt for lite, og at satsen i dag burde ligget flere hundre kroner høyere, om den skulle holdt tritt med reallønnsveksten ellers i arbeidslivet over et lengre tidsrom. I 2017 ble økningen i salærsatsen satt til null, noe som førte til at Advokatforeningens medlemmer holdt en protestaksjon for Stortinget.

Etterlyser lovforslag

Advoktatforeningens generalsekretær Merete Smith mener det er behov for en total gjennomgang av rettshjelpsordningen.

– Vi konstaterer at ikke noe av etterslepet i salæret er ivaretatt i dette forslaget. En økning på 25 kroner innebærer en vekst på nivå med øvrig lønnsvekst, men ikke mer. Jeg håper departementet nå prioriterer arbeidet med det lovforslaget som ligger i NOU'en om rettshjelp, sier Smith.

NOU'en, som kom i vår, har høringsfrist i slutten av november. 

– Det som er viktig er at vi får hevet inntektsgrensen for hvem som er berettiget på fri rettshjelp, den har stått stille i alt for mange år. Og det er helt nødvendig å ta igjen etterslepet på salærsatsen.

– Tror du arbeidet med proposisjonen om rettshjelp kan være årsak til at de ikke foreslår noen vesentlig økning i satsen i denne omgang?

– Det er lett å tenke seg at det kan være en årsak, ja, at de avventer arbeidet med det nye lovforslaget.

Smith roser ellers regjeringen for satsingen på rettspleien for øvrig.

– Det er veldig positivt at de gir så store ressurser til domstolene. Det viser at regjeringen er villig til å satse på rettsstaten, og det er bra. Det er en satsing vi har etterlyst i mange år. Samtidig vil jeg nevne at jeg synes de bagatelliserer resultatene av den evalueringen som i vår ble gjort om endringen i reisegodtgjørelsen.

I budsjettet skriver departementet at evalueringen «har ikkje avdekka at endringa om godtgjersle ved reisefråvær har hatt konkrete konsekvensar for rettsstryggleiken».

– Men vi vet at endringen har hatt konsekvenser for forsvarerne, så dette er etter min mening å underspille de funnene som ble gjort. Dette har særlig stor betydning for advokatene i distriktene, hvor det er lange reiseavstander, sier Smith.