Bakgrunnen for uttalelsen Sivilombudet har publisert, er en klage fra en mann som ble innsatt i Bodø fengsel sommeren 2021. Mannen var folkeregistrert i Norge, men hadde forut for soningen fått foreskrevet medisinsk cannabis av en spesialist i Nederland.

Annonse

Legal Officer - Internal Market Affairs - Environment

Ble dårligere

Legemiddelet var lovlig brakt inn til Norge, i tråd med narkotikaforskriften § 19. Det medisinske behovet for legemiddelet var bekreftet av mannens fastlege. Da han møtte til soning, fikk han likevel ikke ta med legemiddelet inn i fengselet.

Som følge av dette ble hans helsetilstand betydelig forverret, skriver ombudet, og etter få dager ble han innvilget midlertidig soningsavbrudd. Ifølge fengselslegen var det ellers risiko for sykehusinnleggelse, og andre legemidler ble ikke vurdert som gunstig.

Satt inn på nytt

Da han senere ble innsatt på nytt, ble vedtaket opprettholdt. Fengselet la til grunn at legemiddelet må være forskrevet av lege i Norge for å kunne anses som «lovlig foreskrevet», og at det derfor falt inn under forbudet mot narkotika i fengselet. Det er imidlertid ingen norske allmennleger som har rett til å skrive ut dette legemiddelet, da det inneholder betydelig mer THC enn hva norske regler tillater. Det måtte i så fall vært skrevet ut av en offentlig ansatt spesialist.

Sivilombudet er nå kommet til at vedtaket om å nekte den innsatte å bruke legemiddelet fra Nederland, var ugyldig. Ombudet skriver:

«Et krav om at legemiddelet må være forskrevet av en lege i Norge for å kunne brukes under soningen, kan etter ombudets vurdering ikke utledes av det eksisterende rettskildebildet.

Vedtaket om å nekte klageren å bruke det aktuelle legemiddelet var et inngrep etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. Inngrepet var ikke tilstrekkelig klart forankret i det norske regelverket, og det er begrunnet tvil om kravet om forskrivning fra norsk lege forfulgte et legitimt formål eller var nødvendig og forholdsmessig for å oppnå formålet.

Både saksbehandlingsfeilene og de materielle feilene medfører at vedtaket må anses ugyldig. Ettersom klageren er ferdigsonet er det ikke hensiktsmessig å be regionen behandle saken på nytt. Regionen bes imidlertid merke seg ombudets uttalelse, og legge ombudets syn til grunn i framtidige saker.»

Annonse

Partnerkandidater søkes

Ber om ny praksis

Sivilombudet har nå bedt Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet om å endre praksis, heter det i uttalelsen. Mannen har i klagesaken vært bistått av advokat Lars Mathias Undheim.

– Hvordan artet denne soningen seg for ham, uten medisinen?

– Det var veldig vanskelig for ham.

– Hvorfor kunne han ikke få en norsk resept?

– Det er strengere retningslinjer for å få norsk resept. Da må man blant annet til spesialist, og ha en bestemt diagnose, opplyser Undheim.