Begge sakene gjelder tilfeller der kvinner har opplevd å få en finger stukket opp i skjeden midt på dansegulvet.

Den ene kvinnen forklarte at hun ikke kunne forutse at gjerningspersonen kom til å ta en finger inn i skjeden hennes. «Det gikk fra at gjerningspersonen hadde hånden på skulderen til at den plutselig var ´der nede`. […] Hadde hun skjønt tidligere at det kom til å skje, hadde hun gjort noe», gjengir ombudet. Saken ble anmeldt, men henlagt på bevisets stilling.

Annonse

Det kongelige hoff søker jurist

Den andre kvinnen forklarte at mannen tok rundt henne og raskt førte hånden sin under kjolen og stakk en finger opp i vagina, hvoretter hun dyttet ham vekk og gikk.

Begge kvinnene fikk opprinnelig avslag på voldsoffererstatning for voldtekt, fordi de ikke hadde vært «var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen», og derfor ikke var blitt utsatt for voldtekt, kun seksuell handling uten samtykke. Først da Sivilombudet tok opp saken endret nemnda syn. Ombudet skriver:

«Når det gjelder spørsmålet om handlingen anses som seksuell omgang eller seksuell handling uten samtykke (straffeloven § 297), har nemnda etter en vurdering av rettspraksisen som ombudet viste til i undersøkelsesbrevet, konkludert med at «å føre en finger inn i klagerens skjede uten bevegelse/masturbasjon» er å anse som seksuell omgang etter straffeloven § 291.

Ombudet er enig i den nye vurderingen, men finner likevel grunn til å påpeke at rettspraksisen som ombudet viste til i sitt undersøkelsesbrev i stor grad også ble anført av klagerens advokat i klagen til nemnda. Vi har videre merket oss at nemnda i sin nye vurdering også refererer til egen praksis hvor innføring av en finger i skjeden har blitt ansett som «seksuell omgang». Vi viser også til ombudets uttalelse 4. november 2022 (SOM-2022-1828), med et tilsvarende faktum, hvor også nemnda etter en fornyet vurdering på bakgrunn av ombudets undersøkelse kom til at hendelsen var seksuell omgang, og ikke seksuell handling.

Ombudet finner derfor at det er begrunnet tvil om hvordan nemnda har vurdert saker med tilsvarende faktum tidligere. Ombudet ber nemnda vurdere risikoen for at lignende feil er gjort i andre saker, og om det bør foretas en nærmere gjennomgang av saker hvor nemnda eventuelt har konkludert med at innføring av finger i skjeden ikke anses som seksuell omgang etter straffeloven § 291.»

Sivilombudet mener at både ordlyden i straffeloven § 291 b, «av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen», og rettspraksis taler for at tilfeller der fornærmede blir overrasket, og derfor ikke rekker å reagere, kan omfattes av voldtektsbestemmelsen.

Ombudet skriver også at når nemnda endrer mening uten at Sivilombudet har vist til noe vesentlig nytt sammenlignet med det som fremgikk av den opprinnelige klagen, så taler det «klart i retning av at nemnda ikke har gjort den nødvendige vurderingen av klagerens anførsler på dette punktet».

Uttalelsene finner du her og her.