Det fremkommer i en såkalt ET-sak Sivilombudet publiserte torsdag. ET står for eget tiltak, er et virkemiddel Sivilombudet kan bruke når det kommer over generelle problemstillinger som ombudet selv tar initiativ til å forfølge.

Bakgrunnen var at ombudet hadde behandlet klager fra trygdesøkere som hadde fått avslag på sine begjæringer om omgjøring. I den sammenheng la de merke til at NAV krevde at det skulle foreligge kvalifiserte feil for at en sak skulle «gjenopptas». Begrepet «gjenopptas» er hentet fra Trygderettens praksis, og har vært benyttet likt av både NAV og Trygderetten i mange tiår.

Ble ikke fulgt opp

I 2016 ble imidlertid Trygderettens praksis med gjenopptak lovfestet. Da oppsto spørsmålet om hva som skulle gjøres med NAVs fortsatt ulovfestede gjenopptaksregel. Departementet instruerte i mai 2017 Nav om å gå over til å bruke forvaltningsloven § 35, og skrev at dette ville ha to konsekvenser: Terskelen for å få et vedtak omgjort etter forvaltningslovens regel er lavere, men man kan ikke klage på et eventuelt avslag.

I en pressemelding skriver Sivilombudet:

«Likevel fulgte ikke ledelsen i NAV opp at etaten gikk over til å bruke den nye og mindre strenge regelen riktig. Dermed fortsatte deler av NAV å praktisere den gamle og for strenge vurderingen frem til januar 2022. Rettslig sett gikk feilen ut på at NAV tolket forvaltningsloven § 35 for strengt. Feiltolkningen virker hovedsakelig å ha skjedd i deler av NAV Arbeid og ytelser, som bl.a. har ansvaret for uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP).»

Praksis i 40 år

Et poeng sivilombud Hanne Harlem ikke tar opp i uttalelsen, er at forvaltningslovens regel om omgjøring har vært den samme hele tiden, uansett hva praksis har vært i Trygderetten.

Hvorfor mener dere denne feilen først oppsto i 2017? Burde ikke NAV fulgt forvaltningsloven hele tiden?

– Det er i og for seg et godt spørsmål. Vi har ikke prioritert å reise den problemstillingen. For vår del har det vært et poeng at NAVs praksis fikk en behandling i Stortinget i forbindelse med at loven ble endret i 2015. I tillegg hadde man frem til da både klagerett og ankerett til Trygderetten over avslag på omgjøring, slik at betydningen ikke var like stor. Det er jo et faktum at dette har vært en konsistent praksis i 40 år.

– Men nå kan man altså ikke lenger klage på et avslag om omgjøring.

– Nei. Det praktiseres verken klage eller ankerett hvis man begjærer omgjøring på grunnlag av anførte feil, eller fordi det er skjedd noe nytt, eller bare fordi man ønsker om ny vurdering, sier Harlem.

Eneste alternativ er da å gå til søksmål for å angripe avslaget.

Vet ikke omfanget

Hvor mange klagere som har fått avslag på omgjøring etter at NAV har benyttet en ulovlig høy terskel, er det foreløpig ikke mulig å få svar på, ifølge Harlem.

– Vi har spurt eksplisitt om et anslag på hvilket omfang dette kan ha, men det har direktoratet ikke kunnet gi.

– Ut fra hva dere har sett, hva vil du anta?

– Vi vet rett og slett ikke, men vi har jo fått tre klager med akkurat samme feil, og vi vet i hvert fall noe om hvilke deler av NAV som har brukt feil mal på dette spørsmålet, sier Harlem.

I uttalelsen peker ombudet på at NAV årlig årlig et stort antall beslutninger som avslår krav om omgjøring av enkeltvedtak, og at beslutninger som bygger på en uriktig rettsanvendelse synes å ha vært «vanligere enn det departementet synes å mene».

Direktoratet har ifølge ombudet varslet at det nå skal oppdatere NAVs rundskriv til forvaltningsloven, og lage en ny mal for beslutninger om omgjøring.