Gulating lagmannsrett kom i sommer til at Bergen fengsel brøt EMK artikkel 3 da en innsatt ble tvunget til å kle seg naken nesten 200 ganger på halvannet år. Den innsatte fortalte at han måtte ned med bøyde knær, slik at baken nesten berørte bakken, mens betjentene fulgte med på om noe ulovlig falt ut. Dette måtte han hver gang han skulle til besøksrommet.

– Dommen er prinsipiell og viktig, og den angår mange innsatte i fengsler over hele landet, sa forsvarer Maria Hessen Jacobsen til Rett24 i juli.

maria hessen jacobsen.jpg
Advokat Maria Hessen Jacobsen.

Nå har Jacobsen og tre andre forsvarere tatt kontakt med Sivilombudsmannen, ettersom klienter forteller at praksis ikke er endret.

Annonse

Advokat – personvern og teknologi

Motløs

– Det å få en dom på artikkel 3, og så oppleve at den ikke får noen reell virkning, er til å bli litt motløs av. Vi var fire ulike advokater hvis klienter fortalte om fortsatt rutinemessige nakenvisitasjoner, uten nødvendighetsvurdering og uten tilbud om trinnvis avkledning, sier Jacobsen.

Tirsdag publiserte Sivilombudsmannen et brev som ble sendt til Kriminalomsorgen før helgen. I brevet skriver Ombudsmannen at de har mottatt informasjon fra medlemmer av Advokatforeningen «som gir grunn til bekymring for mangelfull oppfølging av dommen i det lokale fengslet»:

«Opplysningene tilsier at kroppsvisitasjon fortsatt gjennomføres på rutinemessig basis, uten at de ydmykende metodene for kroppsvisitasjon er avsluttet. Det er grunn til å understreke at sentrale myndigheter har et viktig ansvar i å påse at menneskerettsbrudd opphører umiddelbart. Som nasjonalt forebyggingsorgan etter tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT), ber Sivilombudsmannen om en orientering fra Kriminalomsorgsdirektoratet om hvordan dommen nå blir fulgt opp for å hindre brudd på EMK artikkel 3.»

Rett24 har kontaktet Bergen fengsel om saken, som opplyser at de ikke har anledning til å svare før onsdag.

Påpekt tidligere

I dommen fra Gulating i juli, la retten la vekt på antallet ganger mannen ble utsatt for nakenvisitasjoner, i tillegg til at han ble satt i en ydmykende posisjon. Sentralt for lagmannsretten var «det fullstendige og rutinemessige fraværet av enhver konkret og individuell risiko- og forholdsmessighetsvurdering»:

«Systemet med kroppsvisitasjoner kan ikke være for rigid. Det er videre klart at hensynet til generelle risikobetraktninger ofte veier tungt og i mange situasjoner er helt avgjørende for at det enkelte fengsel skal kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Det er imidlertid vanskelig å se at rutinemessige kroppsvisitasjoner med nevnte omfang, særlig når den innsatte er på vei til besøksrom og ved utgang, er tilstrekkelig faglig fundert. Fraværet av individuelle vurderinger av nødvendigheten av og forholdsmessigheten ved de utførte kroppsvisitasjonene, er etter lagmannsrettens syn i strid med de krav EMK stiller.»

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har flere ganger tidligere kritisert at kroppsvisitasjoner gjennomføres rutinemessig med full avkledning, uten individuelle risikovurderinger.

«På denne bakgrunn ber vi om en orientering fra Kriminalomsorgsdirektoratet om hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt for å følge opp dommen, inkludert dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og sentrale føringer til Kriminalomsorgens regioner og Kriminalomsorgens utdanningssenter (instrukser, rundskriv mv.)», skriver SOM.

Kriminalomsorgsdirektoratet får frem til 7. september med å besvare.

Se hele brevet fra Sivilombudsmannen her