Mandag skulle egentlig straffesaken mot en tidligere advokat startet i Oslo tingrett. Mannen er tiltalt for å henge opp fiktive etterlyst-plakater av statsadvokat Geir Evanger og polititjenestemann Jan-Erik Bresil.

Bakgrunnen er at de to er ledere i organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Før helgen fant en twitterbruker ut at statsadvokaten som hadde tatt ut tiltalen også er medlem NNPF, hvoretter Oslo tingrett mandag konkluderte med at statsadvokaten hadde vært inhabil.

Kjennelsen ble kunngjort muntlig i retten mandag, men tirsdag ble en skriftlig versjon oversendt partene.

Annonse

Bli vår nye konsernjurist og form fremtiden sammen med oss

Vil avgi innstilling

– Kjennelsen er akkurat mottatt hos politiet. Vi vil vurdere den og deretter avgi en innstilling til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med tanke på videre behandling av saken, sier politiadvokat Sigrid Morseth til Rett24.

Årsaken til at saken ligger i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, er at Oslo statsadvokatembeter ble vurdert inhabile. Dette fordi de er samlokalisert med Det nasjonale statsadvokatembetet, der Evanger arbeider. Tiltalen går på straffeloven § 266, om hensynsløs atferd som krenker en annens fred.

Tingrettsdommer Eva Schei skriver i kjennelsen at det i habilitetsvurderingen er helt sentralt at plakatene, fra siktedes side, anføres å være en politisk ytring i form av satirisk kritikk av NNPF. Etter rettens syn gir det forhold at statsadvokaten var, og fortsatt er, medlem av Norsk Narkotikapolitiforening allmennheten «rimelig og saklig grunn til å tvile på at hennes vurdering av hvordan siktedes ytringer – plakatene – skal forstås opp mot ytringsfriheten, er gjort på et fritt og uavhengig grunnlag».

– Uheldig

Aktor anførte under henvisningen til storkammerkjennelsen HR-2019-34-S at det gjelder et noe mildere habilitetskrav til påtalemyndigheten enn til dommere. Denne saken gjaldt spørsmålet om hvorvidt assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell var inhabil som medaktor i Snøkrabbe I. Høyesterett uttalte der at «fordi påtalemyndigheten og domstolene har forskjellige roller i rettspleien, er det ikke gitt at den konkrete bedømmelsen blir lik».

Oslo tingrett er ikke uten videre enig sammenligningen, og skriver:

«Den uttalelsen gjaldt medaktors habilitet i en sak der medaktor verken hadde befatning med etterforskningen eller tiltalespørsmålet, men kun skulle bistå hovedaktor med rent juridiske spørsmål. Slik retten ser det er det ikke grunnlag for å vurdere påtaleansvarligs habilitet på samme måte. Ganske særlig gjelder det i vår sak der påtaleansvarlig nettopp skal vurdere om det skal tas ut tiltale for en ytring som anføres å være kritikk av en forening hun er medlem av, og der det på grunn av medlemskapet må legges til grunn at hun er politisk uenig i den kritikken som fremmes. At hun skal vurdere om den kritikken er vernet av ytringsfriheten er uheldig med tanke på allmennhetens oppfatning. Det må i denne vurderingen også vektlegges at denne foreningen nettopp er sterkt kritisert for rolleblanding».

Kritikken retten viser til i siste setning kom blant annet frem i rapporten Rolleforståelsesutvalget nylig avga, der det ble konkludert med at NNPF tilsynelatende hadde blandet sitt politiske virke med politirollen.

Les: Politiansatte kan ha misbrukt sin politiautoritet

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

Nytt faktum

Forsvarer Jon Wessel-Aas sier saken etter hans syn nå står i et annet lys enn da tiltalen opprinnelig ble tatt ut.

– Korrekt vei videre må være at saken går tilbake til det statsadvokatembetet som ble utpekt av Riksadvokaten til å være settestatsadvokatembete. Så jeg regner med at den havner der nå, og at en statsadvokat som ikke er medlem av NNPF vurderer om kjennelsen skal ankes, om det skal tas ut en ny tiltale, eller om saken skal henlegges.

De nye elementene i saken er etter Wessel-Aas' syn blant annet oppdatert info om QR-kodene som er trykket på plakatene.

– Da beslutningen om tiltale ble tatt, var det ingen som hadde sjekket hvor disse QR-kodene førte hen. Det var noe jeg måtte opplyse saken med, da jeg ble oppnevnt. QR-kodene leder blant annet til Rolleforståelsesutvalgets hjemmeside. Dette understreker satireelementet i ytringen, og tiltalen ble derfor tatt ut uten at hele ytringen var vurdert. Ytringens innhold er nå opplyst på en helt annen måte, sier Wessel Aas.

Han trekker også frem at Rolleforståelsesutvalgets rapport er kommet etter at tiltalen ble tatt ut.

– Rapporten bekrefter at kritikken mot NNPFs rolle har vært berettiget og relevant. Det et nytt faktum som gjør at jeg ikke tror statsadvokaten vil se seg tjent med å ta ut tiltale, sier Wessel-Aas.