De største advokatfirmaene har foreløpig ingen planer om å permittere advokater. Noen har permittert enkelte administrative funksjoner. Styreleder Geir Sviggum i Wikborg Rein forteller at oppdragstilfanget så langt er godt.

– Wikborg Rein har ikke permittert verken advokater eller andre ansatte. Vi har tro på og jobber hardt for at vi skal komme gjennom krisen uten permitteringer. Karakteren av arbeid endrer seg i en situasjon som denne, og ledelsen jobber svært aktivt daglig med å omdisponere personell og ressurser for å imøtekomme våre klienters behov. Det totale oppdragstilfanget vil nok variere over tid gjennom krisens ulike faser, og det er foreløpig for tidlig å spå detaljene hva gjelder konsekvenser for det langsiktige arbeidsvolumet, sier Sviggum.

De små sliter

Blant de mindre firmaene er det imidlertid mange som nå sliter med at saksgangen i domstolene nesten har stoppet helt opp.

Advokatforeningen gjennomførte sist uke en undersøkelse blant medlemmene, og den viser at over halvparten av enkeltpersonforetakene og virksomheter med bare én advokat forventer en betydelig redusert omsetning. Aller mest sliter naturlig nok strafferettsadvokatene. Blant disse forventer over 70 prosent betydelig redusert omsetning.

Undersøkelsen ble omtalt i Advokatbladet fredag.

Svarene viser at åtte prosent av de ansatte advokatene er permittert, mens 14 prosent har fått beskjed om at de kan bli permittert. Totalt 28 prosent av de som driver et AS med bare en advokat vil permittere seg, men oppdrag knyttet til i koronakrisen mest går til virksomheter med flere ansatte.

Fornøyd med video

Bare 13 prosent av respondentene har gjennomført rettssaker etter at koronatiltakene ble innført, men blant disse svarer over 80 prosent av både skriftlig behandling og videokonferanse er ordninger som har fungert akseptabelt.

Mange peker på kompensasjon for utsatte rettsmøter som et nødvendig virkemiddel, spesielt for dem som primært har straffesaker.

Et tema som er oppe til diskusjon, er regelen i salærforskriften § 11. Denne sier at avlysning av et rettsmøte må skje maksimalt tre virkedager før berammelsen, for at forsvarer skal ha rett til kompensasjon. I dag skjer avlysningene stort sett langt tidligere enn tre dager før rettsmøtet.

Totalt beregner Advokatforeningen, basert på svarene i undersøkelsen, et inntektstap for bransjen som helhet på 15 prosent, sammenlignet med i fjor. Det tilsvarer i så fall rundt 3 milliarder kroner.