I sommer besluttet Høyesteretts ankeutvalg å henvise en sak som berører varslingsvernet i arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen for saken er at en tillitsvalgt i Nortura hevder seg utsatt for gjengjeldelse etter varsling. Han hadde noen måneder før omplasseringen sendt en kritisk epost til ledelsen.

Borgarting lagmannsrett kom i vår til at eposten den tillitsvalgte ikke var et varsel i lovens forstand, og at det inntrufne derfor uansett ikke var beskyttet av gjengjeldelsesforbudet i loven. Temaet for saken i Høyesterett blir om eposten faller inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om varslingsvern.

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Tommel ned fra partene

Nortura er medlem av NHO, og representeres av NHO Advokattjenester i prosessen. Den tillitsvalgte er medlem av LO, og representeres av LO Juridisk. Men verken LO eller NHO har erklært partshjelp. Det gjorde derimot SMB Norge, tidligere denne uken. SMB Norge representerer små og mellomstore bedrifter.

SMBs erklæring kom inn etter at saken var berammet, og Høyesterett tillater i slike tilfeller kun partshjelp dersom særlig grunner tilsier det.

Slike særlige grunner finnes ikke, mente begge partene i saken. Av prosesskriftene fremkommer at begge sider motsatte seg at SMB Norge skulle få være med.

Fredag konkluderte ankeutvalget med at saken skal gå sin gang uten innspill fra de små og melllomstore.

Frykter omberamming

Ankeutvalget skriver:

«Det er satt av 1 dag til saken, og begge parter har uttrykt at de trenger den tiden som er satt av. Med mindre ankeforhandlingen utvides, vil partshjelp dermed skje til fortrengsel for partene, selv om SMB Norge har varslet at organisasjonen kun trenger 10 til 15 minutter.

Det fremgår for øvrig i partenes prosesskriv at flere foreninger trolig vil erklære partshjelp dersom SMB Norge tillates partshjelp. Til støtte for A gjelder det Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, hvor A er tillitsvalgt, og LO. Til støtte for Nortura SA gjelder det NHO og NHO Mat og Drikke, hvor Nortura SA er medlem.

Utvalget bemerker at det med flere partshjelpere er sannsynlig at ankeforhandlingen vil måtte utvides utover den fastsatte tidsrammen. Etter dette finner utvalget at det ikke foreligger «særlige grunner» til å tillate partshjelp fra SMB Norge.»

Annonse

Advokat / advokatfullmektig - Bygg og entreprise

– Vi er bekymret

– De store organisasjonene protesterte mot at vi skulle være med, så det må vi bare ta til etterretning, sier Nicolay Skarning fra Simonsen Vogt Wiig, som representerer SMB Norge.

– Hvorfor ville dere være med?

– Vi er bekymret for at denne saken skal føre til en utvidelse av varslerbegrepet. Vi mente SMB kunne tilføre saken mye på vegne av de små og mellomstore bedriftene, ettersom Nortura er et veldig stort selskap. Mindre bedrifter, som ofte ikke har HR-avdelinger og slike ting, er enda mer avhengig av forutberegnelige regler enn de store, sier Skarning.

Saken er berammet 5. desember, og lagmannsrettens avgjørelse finner du her.