Sist uke besluttet ankeutvalget at Høyesterett skal se på straffutmålingen for promillesparkesykling. Bakgrunnen er at en forskriftsendring fra i sommer gjorde el-sparkesyklene til motorkjøretøy.

Denne ikke ubetydelige endringen var det langt fra alle som fikk med seg, og siden har det haglet inn promilledommer mot sparkesyklister. Praksis for straffutmåling har imidlertid spriket i alle retninger:

  • Noen dommere har holdt seg til veitrafikklovens standardregel om halvannen månedslønn i bot, slik man får ved bilkjøring. Dette har gitt flere bøter i området rundt 100.000 kroner.
  • Noen dommere har ment at man heller skulle anvende generelle straffutmålingsprinsipper, noe som gjerne ender på rundt 15.000 kroner i bot. Senest denne uken landet Nord-Troms tingrett på 10.000 i bot på dette grunnlaget.
  • Atter andre har brukt månedslønn-regelen, bare med et fradrag fordi farepotensialet med sparkesykkel er så lite. Denne løsningen ble foreslått av mindretallet i den saken Høyesterett har sluppet inn.

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Stridens kjerne

Nå har Oslo tingrett lansert sin egen variant: Halvannen månedslønn minus femti prosent. Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag. Der fremhever tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland at spørsmålet enn så lenge ikke har noen avklaring fra Høyesterett, og at hun ikke er enig med Borgarting.

Men hvorfor er de så uenige? Den sentrale skillelinjen er hvordan man skal tolke ordlyden i forarbeidene til forskriftsendringen. I praksis altså et notat fra Statens vegvesen, laget på oppdrag fra departementet.

I dokumentet het det uansett at «gjeldende regler» skulle videreføres. Men hva var egentlig gjeldende regel? Siktet de til veitrafikklovens normering om halvannen månedslønn i bot for promillekjøring, eller til unntaket Høyesterett skrev i et obiter dictum den såkalte Segway-dommen?

I Segway-dommen skrev nemlig Høyesterett at det for det selvbalanserende kjøretøyet «synes mer nærliggende å fastsette straffen basert på alminnelige straffutmålingsprinsipper enn å ta utgangspunkt i den normering som er gjort i vegtrafikkloven § 31». Oslo tingrett mener, i motsetning til Borgarting, at det er dette som bør gjelde også for el-sparkesykler, og skriver:

«I motsetning til i Borgarting lagmannsretts avgjørelse, LB-2022-132351, mener tingretten det er rom for å hensynta særtrekkene ved kjøring med elektrisk sparkesykkel ved straffutmålingen. Retten finner støtte for et slikt syn i HR-2016-2228-A (Segwaydommen) der Høyesterett tok stilling til om Segway var omfattet av motorvogndefinisjonen.

(...)

Borgarting lagmannsrett la i sin avgjørelse til grunn at rettskildebildet var endret fordi departementet, i forbindelse med forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy, klart hadde
gitt uttrykk for et annet syn på straffutmålingen enn det som fremkommer i Segwaydommen.

(...)

Etter tingrettens syn, kan ikke høringsbrevet tolkes slik at departementet klart har gitt uttrykk for et annet syn på straffutmålingen enn det Høyesterett ga uttrykk for i Segwaydommen når brevet leses i sammenheng med høringsnotatet».

– De siste månedene har vi sett eksempler på avgjørelser i el-sparkesykkelsaker med uforholdsmessig lang tapstid og hinsides bøter i hundretusenkronerklassen. Disse avgjørelsene bryter med den allmenne rettsfølelsen, i vår sak har tingretten lagt seg på et fornuftig nivå. Vi er tilfreds med å ha blitt hørt med våre anførsler, og mener dette er en korrekt og velbegrunnet dom, sier forsvarer Inger Zadig. Saken ble ført av fullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk.

Det er forøvrig deres kollega i Elden Anders Brosveet som skal prosedere saken i Høyesterett. Den er berammet 18. og 19. januar.

Meddommerne sa nei til fengsel

Det er langvarig praksis for at man utmåler fengselsstraff ved promillekjøring. Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland kommer under tvil til at det skal idømmes laveste fengselsstraff, som er 14 dager betinget. Dette ville imidlertid ikke meddommerne være med på. Straffen endte dermed på kun 26.000 kroner i bot og 90 dager inndragning av førerkortet, for 0,6 i promille.

Domfelte i Borgarting-saken fikk til sammenligning 70.000 kroner i bot, 14 dager betinget fengsel, 12 måneders inndragning av førerkortet og pålegg om å avlegge ny førerprøve. Han hadde 0,8 i promille.

Trøsten for dem begge er kanskje at de i inndragningstiden vil ha full anledning til å benytte el-sparkesykler, ettersom disse ikke fordrer førerkort.