En nesten aldri brukt unntaksregel åpner for at utilregnelige personer kan overføres til anstalt under kriminalomsorgen, istedet for psykisk helsevern. Regelen er kun blitt benyttet én gang, da en nå 61 år gammel mann i 2011 ble overført fra sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus til Ila landsfengsel.

Mannen kunne altså ikke straffes, men endte likevel i forvaring.

Vilkåret for slik overføring er at det foreligger ekstraordinære forhold som gjør fortsatt opphold i det psykiske helsevern klart urimelig. Bestemmelsen er i juridisk teori oppfattet som kontroversiell, og problematisert for mulig motstrid mot EMK art. 5.

Strasbourg

61-åringens forsvarer, Bent Endresen, klaget for fire år siden saken til EMD. Fredag varslet Menneskerettsdomstolen at det omsider vil komme en avgjørelse. Etter det Rett24 får opplyst, vil imidlertid denne først og fremst inneholde beskjed om at saken er forlikt. Staten erkjenner nemlig nå at 61-åringens rettigheter etter konvensjonen er blitt krenket.

– Forliket består i at staten har erkjent at konvensjonens krav ikke har vært oppfylt, og tilkjent kompensasjon for ikke-økonomisk skade. Bakgrunnen for at staten ønsket å forlike saken, er at denne side vurderte at kravene i EMK artikkel 5, slik de nå forstås i lys av nyere EMD-praksis, ikke hadde vært overholdt i klagers tilfelle.

Det opplyser advokatfullmektig Kaija Bjelland ved Regjeringsadvokaten.

Løslatt

Etter fem år på Ila, ble 61-åringen prøveløslatt ved dom i 2016. Ett av vilkårene i løslatelsesdommen var at mannen skulle avstå fra sterke rusmidler, og at han «ved mistanke» om rusbruk, måtte underkaste seg kontroll.

tab5b7bc
Både Bent Endresen (bildet) og Frode Sulland har bistått mannen. (Foto: Scanpix)

Kriminalomsorgen hadde aldri tidligere prøveløslatt en innsatt som strengt tatt ikke var soningsfange, og havnet i et dilemma: De mente det var umulig å følge opp vilkåret om rusavhold uten stikkprøver, og valgte derfor å ignorere kravet om «mistanke». I stedet gjennomførte de stikkprøver, uavhengig av konkret mistanke. Beslutningen fikk i vår flengende kritikk fra Sivilombudsmannen, etter en klage der advokat Frode Sulland bisto 61-åringen.

I kjølvannet av dette er mannen nå sluppet helt fri.

Bent Endresen sier at selv om dette er et unikt tilfelle, så illustrerer saken et videre problem.

– Det som har vært problemet, er de som blir syke under soning, og som fengselet ikke kan behandle, og som psykiatrien ikke vil ha. Dette er jo illustrerende for svakhetene i kriminalomsorgen, den er ikke i stand til å håndtere disse tilfellene som sklir over mellom soning og psykiatri. Dette er ganske kritikkverdig, og fører til ganske grove brudd på grunnleggende bestemmelser, sier Endresen.

Overlagt drap

Den nå løslatte mannen er domfelt 15 ganger, blant annet for overlagt drap, og er vurdert å ha en hjerneskade. Selv for trenede pleiere på sikkerhetsavdelingen var han svært krevende å håndtere, og fordi det ikke var noen tegn til at han ville medvirke til behandling, ble unntaksregelen om overføring til fengsel benyttet.

I dommen fra 2011 (krever innlogging), heter det at «hans væremåte har medført at enkelte av personalet har vært og er utsatt for belastninger som overskrider det som er rimelig å bli utsatt for selv på en sikkerhetsavdeling».