Selskapet Ølen Betong har gjennom flere år ligget i en høylytt disputt med staten, fordi selskapet mener det er PSTs feil at de tapte kontrakter i Murmansk. Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet, og at dette ble fanget opp av russisk etterretning, slik at de ble utvist fra Russland.

Konsernet krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader. De to nøkkelansatte saken gjelder – administrerende direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø – ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, og utestengt fra landet i ti år.

I dommen Oslo tingrett avsa tirsdag, konkluderer retten med at hverken E-tjenesten eller PST har opptrådt uaktsomt. Det er heller ikke grunnlag for ansvar på objektivt grunnlag, mener tingretten. Retten konkluderer, hovedsaklig på bakgrunn av saksøkers egen forklaring, at representanten fra E-tjenesten opptrådte diskret og ordentlig, at avvisningen ble respektert, og at han ble ikke kontaktet igjen. Retten mener det ikke er noe ved måten selve kontakten skjedde på som tilsier at E-tjenesten har handlet uaktsomt.

«Retten vil under dette punktet også peke på at det har vært en utfordring i saken at ikke alt faktum har kunnet belyses slik det normalt kan i en ordinær sivil sak. Bakgrunnen for det er at informasjon om de konkrete operasjonene til E-tjenesten (og for den saks skyld PST) er gradert og undergitt bevisforbud, jf. tvisteloven 5 22-1. Når bare den ene parten står fritt til å presentere sine bevis og sitt syn, er det en klar mulighet for at faktumfremstillingen blir unyansert og ufullstendig.»

Tingretten peker på at EOS-utvalget hadde mulighet til å undersøke også de graderte detaljene, og at utvalget langt på vei var ferdige med dette arbeidet da saksøkerne fra Ølen Beting ba dem om å stanse undersøkelsene umiddelbart. Retten fremhever at også staten ønsket også en slik uttalelse fra EOS-utvalget. Etter at saksøkerne hadde trukket klagen, ba staten derfor om at EOS-utvalget skulle fortsatte av eget tiltak:

«Retten legger til grunn at utvalget etter EOS-kontrollovens § 5 tredje ledd kunne gjort det om de fant det riktig.»

Selv om det ikke har betydning for utfallet, skriver retten at det «neppe er tilstrekkelig sannsynliggjort» at møtet mellom E-tjenesten og Berge i 2013 var en nødvendig betingelse for den senere utvisningen av Berge i 2016.

«Til sist vil retten peke på at det under enhver omstendighet ikke kan ha vært påregnelig for E-tjenesten at et etter alt å dømme normalt gjennomført møte med Berge skulle kunne få som konsekvens at selskapene han var daglig leder for flere år senere skulle lide tap i hundremillionersklassen.»

Saksøkerne fra Ølen Betong pålegges sakskostnader på 551.000 kroner. Styreformann i Ølen Betong Gruppen, Atle Berge, sier til NRKat han antar at de vil anke.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener dommen viser at det ikke har vært grunnlag for noen av de mange beskyldningene og spekulasjonene som har vært fremsatt mot tjenestene i denne saken.

– Vi tar til etterretning at staten har vunnet frem på alle punkter, på juss og faktum. Dommen er grundig og god. Det viktigste for oss, er at retten ut fra bevisførselen så tydelig slår fast at de norske tjenestene verken har handlet uaktsomt eller på noen måte kritikkverdig. Tvert imot understreker retten at de har opptrådt forsvarlig, og innenfor sitt lovpålagte og legitime samfunnsoppdrag. Det gjelder både E-tjenesten og PST, skriver Sejersted i en melding.