Fredag kom Oslo tingrett til at staten er erstatningsansvarlig overfor Sandhaugen Vindkraftverk AS. Bakgrunnen er at Olje- og energidepartementet i januar i fjor besluttet å ta til følge en klage fra seks privatpersoner som drev reindrift i området.

Vedtaket innebar at utbyggingen av vindkraftverket stoppet opp, og Sandhaugen Vindkraftverk AS har av den grunn saksøkt staten, med krav om 150 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter.

Oslo tingrett er kommet til at departementets myndighetsutøvelse var rettsstridig og ansvarsbetingende, og dømmer derfor staten til å betale erstatning. Retten er imidlertid ikke enig i tapsberegningen selskapet har lagt til grunn, og setter summen til 34,5 millioner kroner.

Annonse

Universitetslektor i rettsvitenskap – 1-2 stillinger

Trakk konsesjonen

Ett av vindkraftvedtakene som ble påklaget av reineierne, var et vedtak om å innvilge utsettelse av tidspunktet for når kraftverket skulle komme i drift. Ettersom departementet tok denne klagen til følge, ble situasjonen at konsesjonens frist for ferdigstillelse var oversittet. Dermed konkluderte departementet med at hele vindkraftkonsesjonen var bortfalt, som følge av fristbrudd.

Saksøkerne anførte at departementet i realiteten traff et vedtak om å trekke tilbake konsesjonen, og at de lovbestemte vilkårene for en slik beslutning verken var vurdert eller oppfylt.

Retten mener for det første at klagen fra reineierne skulle vært avvist som for sent fremsatt. I tillegg kommer retten til at konklusjonen om bortfall av konsesjon bygger på feil lovtolkning.

Tingretten skriver:

«Det er mulig det er upresist å karakterisere den uriktige rettsoppfatningen som uriktig lovtolkning, og at det er mer treffende å si at det er en uriktig tolkning av et standardvilkår for konsesjon. Det handler uansett om departementets generelle forståelse av konsesjonsmyndighetens kompetanse, og standarden for ansvar må være den som Høyesterett har oppstilt for forvaltningsvedtak basert på feil lovtolkning, jf. Frøybas-dommen i HR-2019-2396-A. Spørsmålet er om departementets uriktige rettsoppfatning er unnskyldelig.

Etter rettens syn er det en rettsoppfatning som mangler støtte i sentrale rettskildefaktorer. Olje- og energidepartementet har hatt en helt sentral rolle i utformingen av energiloven, vannfallsrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven, og i praktiseringen av dette lovverket. OEDs rolle som regelprodusent og overordnet konsesjonsmyndighet, må innebære at marginen for unnskyldelig feiltolkning av egen kompetanse er meget liten. Den aktuelle feiltolkningen gjelder rekkevidden av konsesjonsmyndighetens kompetanse på et område som har stor økonomisk og praktisk betydning for konsesjonærene. Den kan derfor ikke være unnskyldelig.»

– Skuffende

Statens prosessfullmektig, Anders Blakstvedt fra Regjeringsadvokaten, sier de vil bruke uken til å sette seg inn i rettens premisser, og vurdere om om dommen skal ankes.

– Resultatet er naturlig nok skuffende, men jeg har ingen kommentarer til dommen utover det, sier Blakstvedt.

Vindkraftselskapets var representert av Kaare Andreas Shetelig. 

– Sandhaugen Vindkraftverk AS er tilfreds med at retten har funnet ansvarsgrunnlag bevist, men mener retten har utmålt et for lavt beløp i erstatning, sier Shetelig.

Dommer i saken, Frode Støle, var forøvrig partner i Kluge med energirett som spesialområde, før han ble tingrettsdommer i 2014.

Last ned dommen her