MVA-dommen Høyesterett avsa onsdag har utgangspunkt i et eiendomsprosjekt på Geilo der utbygger – i stedet for å inngå en entrepriseavtale – leide inn arbeidskraft til å gjøre jobben selv.

Dette har utløst en diskusjon om man i MVA-sammenheng skal likestille innleide og fast ansatte arbeidere. Det finnes nemlig en spesialregel for denne situasjonen, om såkalt «uttaksmoms»: Ettersom det ikke skal beregnes merverdiavgift ved salg av fast eiendom, får eiendomsutviklere i utgangspunktet ikke fradragsføre MVA på anskaffelser knyttet til oppføring av boliger. Typisk en underentreprenør.

Om man i stedet for entreprenører bruker egne ansatte, som man kun betaler lønn og ingen MVA-for, kunne man altså slippe unna merverdiavgift. For å unngå denne forskjellsbehandlingen, har man laget en spesialregel om såkalt «uttaksmoms». Her beregner man en verdi på egne ansattes arbeid, og betaler en egen merverdiavgift på dette.

Dissens

For Høyesterett har altså spørsmålet vært om man skal skille mellom innleid arbeidskraft og egne ansatte. Lagmannsretten svarte ja, under dissens, og nå har Høyesterett sagt nei, under dissens.

Førstvoterende Borgar Høgetvet Berg mener ordlyden i MVA-loven § 3-26 er tydelig, og at enkeltuttalelser i forarbeidene ikke er nok til å tolke loven innskrenkende. Mindretallet, Ingvald Falch, mener forarbeidene må få gjennomslag, ettersom de etter hans syn gir et resultat som er mest i tråd med lovens formål.

Resultatet er at utbyggeren, selskapet «Lienveien 11 AS», må betale 7,7 millioner mer i MVA. Til gjengjeld får selskapet da fradragsføre 6,3 millioner MVA fra innleien, slik at nettotapet blir 700.000 kroner.

ivan skjæveland.jpg
Advokat Ivan Skjæveland, Deloitte.

– Etter min vurdering har flertallet landet på en uheldig konklusjon, som innebærer at eiendomsutviklere som Lienveien delvis må betale dobbel merverdiavgift på innleid arbeidskraft, sier Ivan Skjævesland, som har representert utbygger i saken.

– Som mindretallet skriver, blir forbruket av de innleide tjenester fullt ut avgiftsbelagt gjennom den avgift som arbeidsutleier har fakturert. Når flertallet i tillegg vil avgiftsbelegge et påslag på 10 prosenr, innebærer dette at eiendomsutviklere delvis må betale dobbel merverdiavgift på vederlaget for de innleide tjenestene, sier Skjævesland.

Staten har vært representert av Asgeir Nygård fra Regjeringsadvokaten.

– Staten er godt fornøyd med dommen, sier Nygård. Flertallet skriver:

«Ordlyden i meirverdiavgiftslova § 3-26 er klar. Han skil ikkje mellom eigne tilsette og innleigd arbeidskraft. Sjølv om einskilde språklege formuleringar i førearbeida peiker mot ei anna forståing, kan dette ikkje leie til ei innskrenkande tolking. Førearbeida inneheld inga drøfting av spørsmålet – og forklarar på ingen måte kvifor lova i så fall skal tolkast innskrenkande. Etter mi meining gjev førearbeida ikkje noko svar på kvifor eit slikt etter måten viktig vilkår ikkje har fått plass i lovteksten. Dette meiner eg må ha stor vekt.»

– Tvisteverdien i dette konkrete tilfellet er 700.000. Hos andre aktører med flere prosjekter og større andel bruk av innleid arbeidskraft, kan dette medføre betydelige ekstrakostnader i prosjektet, sier Skjævesland.

Dommen finner du her.