Saken Høyesterett avgjorde før helgen har utspring i en voldsom nabokonflikt i en tomannsbolig i Agder. Feiden har ført til politianmeldelser, eiendomstvist og anklager om sjikane og ulovlig kameraovervåking.

På et tidspunkt begjærte den ene parten at den andre naboen ble pålagt besøksforbud. Dette var ikke noe påtalemyndigheten støttet, men tingretten innvilget begjæringen, før den så ble opphevet av Agder lagmannsrett.

Annonse

Norsk psykologforening søker to jurister/advokater/advokatfullmektiger

Begges ansvar

Lagmannsretten skrev:

«Begge parter bidrar til å holde konflikten gående og har opptrådt kritikkverdig. Hvem som i størst grad er å bebreide, er det vanskelig å si. Et besøksforbud er imidlertid uegnet som virkemiddel til å løse nabokonflikten. Det vil også i praksis være svært vanskelig å håndheve et forbud når partene bor i en tomannsbolig. Det man kan forvente, er svakt funderte nye anmeldelser for brudd på besøksforbudet som bare vil bidra til å eskalere konflikten.»

Striden Høyesterett har avgjort i avdeling, gjelder hvem som skal ta advokatregningen for den naboen som måtte forsvare seg mot besøksforbudbegjæringen.

Analogi

I utgangspunktet finnes det ingen hjemmel for dekning av sakskostnader ved begjæringer om besøksforbud, men Høyesterett har tidligere åpnet for å anvende tvistelovens regler analogisk. Ettersom det rent formelt er påtalemyndigheten som står oppført som motpart i like saker, mente parten at staten måtte ta regningen.

Førstvoterende Thom Arne Hellerslia er ikke enig, og skriver:

«Min oppsummering er at det ikke er tilstrekkelig dekning i rettskildene for at staten har et kostnadsansvar i saker om besøksforbud som går ut over hva som følger av en analogisk anvendelse av tvisteloven § 20-2 første ledd. Samtidig vil en analogisk anvendelse av bestemmelsen ikke medføre at den som forsvarer seg mot en begjæring om besøksforbud som påtalemyndigheten ikke har stilt seg bak, står uten mulighet til å få dekket sine kostnader, da kravet i slike tilfeller kan rettes mot den som har brakt saken inn for retten.

Utgangspunktet vil etter dette være at dersom påtalemyndigheten ikke har funnet grunnlag for å ilegge besøksforbud, vil staten ikke kunne ilegges ansvar for sakskostnader som pådras i en prosess mellom den som ønsker besøksforbud, og den som motsetter seg dette. Jeg antar at det må gjøres unntak fra dette dersom påtalemyndigheten under den rettslige prosessen likevel involverer seg til støtte for en av partene.»

Høyesterett henviser dermed i praksis naboene til å krangle videre seg imellom om advokatregningen, og kjennelsen finner du her.