Daværende statsråd Kjell Ingolf Ropstad gikk i fjor av, etter at det ble kjent at han hadde fått skattefri pendlerbolig. Temaet var om han skulle ha skattet, fordi han ikke hadde «merkostnader» knyttet til boligen han disponerte hos foreldrene.

Siden utviklet pendlerboligsaken seg til hodepine for en rekke politikere. Men da Stortinget ba advokatfirmaet Grette om å utrede de skattemessige sidene ved støtteordningene i Stortinget, ble konklusjonen at Ropstad, etter Grettes syn, ikke hadde noen skatteplikt. Etter Grettes syn oppstilte ikke lovens ordlyd noe krav om at politikerne måtte betale leie for å være i barndomshjemmet, for å kunne få skattefri pendlerbolig.

Sa noe annet i 2020

Skatteetaten er imidlertid av en annen oppfatning, og har varslet tilleggsskatt for flere av de berørte politikerne, samt endret grunnlag for arbeidsgiveravgift for SMK og Stortinget. Mandag fikk Skatteetaten svar fra både Statsministerens kontor og Stortinget. Begge bestrider Skatteetatens varsel, og peker på at Skatteetaten sa det motsatte da SMK høsten 2020 spurte om råd.

I et brev til SMK datert november 2020, som Rett24 har lest, viste nemlig Skatteetaten til en tidligere avgjørelse rundt samme tema. Der ble det lagt til grunn at det «avgjørende vil være om representanten har adgang til å bruke foreldrehjemmet til overnatting og opphold når det passer ham å besøke distriktet, og ikke er avhengig av invitasjon eller samtykke fra foreldrene hver gang han kommer».

At det skulle måtte foreligge noen avtale om leie, altså ekstra utgifter for pendleren, ble ikke nevnt.

– SMK’s respons er sterk kost, som kraftfullt forsvarer at regjeringspolitikerne skal ha skattefritak for faktiske merkostnader, slik loven anviser. Det er interessant at dette tilsvaret viser til konkret veiledning Skatteetaten skal ha gitt en regjeringspolitiker i 2020, «at det ikke gjaldt noe vilkår om kostnader til bolig på hjemstedet», sier advokat Hanne Skaarberg Holen.

– Ganske absurd

Som skattespesialist i EY var hun allerede i fjor høst på banen og argumenterte mot Skatteetatens syn. I dag er hun rådgiver for flere av de berørte politikerne, i deres respektive skattesaker.

– SMK har tidligere påpekt det uholdbare at skatteetaten på kort tid har gitt stikk motsatt svar på konkrete spørsmål.  Det gjentas her, og det er helt på sin plass å påpeke at skatteetatens fremferd med dette «skaper en uholdbar situasjon for politikere som ikke kan trå feil i sin forståelse av regelverket», om man leser side sju i svaret fra SMK, sier Skaarberg Holen.

Hun mener spørsmålet om merkostnader er knyttet til arbeidsgivers kostnader med å tilby en pendlerbolig, ikke pendlerens eventuelle kostnader på hjemstedet.

– Skattelovens merkostnadskrav er kostnadene til pendlerbolig. Når disse kostnadene dekkes av arbeidsgiver, er dekningen skattefri. Løsningen følger direkte av lovtekst, og har ikke vært praktisert annerledes. For meg fremstår det som ganske absurd at Skatteetaten varsler endringer, og endog tilleggsskatt, i strid med den veiledningen de selv har gitt i en årrekke, sier Holen.

– Både SMK og enkeltpolitikere må kunne stole på veiledningen de får fra Skatteetaten. SMK reagerer derfor i svarbrevet på at Skatteetaten har endret sin tolkning, noe som har gjort at pendlersituasjonen kan føre til store og uforutsette skatteutgifter for enkelte politikere, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor i en pressemelding.

– Klart unnskyldelige forhold

Fungerende stortingsdirektør Kyrre Grimstad, som inntil han begynte på Stortinget var lagdommer i Borgarting, skriver at det etter Stortingets syn «foreligger klart unnskyldelige forhold som tilsier at tilleggsskatt ikke kan ilegges».

Kyrre Grimstad.png
Fung. direktør på Stortinget Kyrre Grimstad.

Grimstad fremhever at Stortingets administrasjon ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene som Skatteetaten nå gir uttrykk for, og at Skatteetaten «selv nylig har gitt uttrykk for andre oppfatninger om forståelsen av de aktuelle skattereglene». Endelig skriver administrasjonen:

«I lys av Skatteetatens mangelfulle veiledning gjennom flere år og det faktum at skattemyndighetene selv har gitt uttrykk for en annen oppfatning av de samme reglene, stiller vi oss uforstående til at Stortingets administrasjon med dette skulle ha opptrådt grovt uaktsomt.»

Spørsmålet om Stortingets aktsomhet aktualiseres ettersom politikernes eventuelle skatteplikt korresponderer med Stortingets eventuelle plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

Svaret til Skatteetaten fra SMK finner du her, mens svaret fra Stortinget finner du her.