Trygve Harlem Losnedahl skriver 5. februar i Rett24 at innsynskrav i regjeringsadvokatens råd kan møte stengte dører, selv om Stortinget skulle treffe vedtak om innsyn etter Grunnloven § 75f. Han hevder at regjeringen kan svare «nei» på innsynskrav fra Stortinget «helt rettmessig». Dette er feil.

Grunnloven § 75f hjemler Stortingets adgang til å instruere regjeringen om utlevering av dokumenter. Dersom Stortinget skulle treffe et slikt vedtak, vil manglende oppfølgning fra regjeringens side innebære brudd på en konstitusjonell plikt som kan pådømmes av Riksretten etter Grunnloven § 86. Dette er det ingen rimelig rettslig tvil om. Rettstilstanden er heller ikke «uklar», slik Losnedahl skriver. At Stortinget sjelden har sett seg nødt til å benytte denne adgangen til å kreve innsyn, gjør ikke rettstilstanden uklar.

Losnedahl blander sammen flere rettslige spørsmål i sitt innlegg. Det ene er at han synes å sidestille den brennaktuelle diskusjonen om innsyn i Nav-skandalen med utnevning av statsråder. Nav-skandalen omhandler forvaltningens virksomhet og ligger til den enkelte statsråds eller statsministerens ansvarsområde, og vi er midt i kjerneområdet for Stortingets konstitusjonelle rett til å føre kontroll med regjering og forvaltning. Organiseringen av regjeringen er imidlertid et indre regjeringsanliggende, med særskilt organisasjonshjemmel i Grunnloven § 12.

Det andre er at han synes å blande sammen Stortingets rett til innsyn med offentlighetens rett til innsyn. Dette er ikke det samme. At Stortinget får tilgang på dokumenter i kontrolløyemed, er ikke det samme som at journalister får tilgang, slik Losnedahl antyder.

Det tredje er at han blander inn spørsmålet om Stortinget kan nektes innsyn i regjeringsadvokatens råd til statsministeren om hvordan Grunnloven § 75f kan tolkes. Til det er å si at det ikke er dette Nav-skandalen primært handler om, og det er heller ikke dette det er bedt om innsyn i. Men om vi følger den hypotetiske problemstillingen Losnedahl her har staket ut, så er svaret likevel klart: Stortinget kan også kreve innsyn i regjeringsadvokatens råd om forståelsen av Grunnloven § 75f, med hjemmel i Grunnloven § 75f.