Spørsmålet kom opp i forbindelse med at stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) stilte spørsmål til statsråden om departementets arbeid med oppfølging av rapporten.

– Jeg noterer meg anbefalingen knyttet til navn for Norsk Narkotikapolitiforening, og noterer at politidirektøren har anbefalt NNPF å skifte navn. Til det vil jeg si at det er anbefaling jeg støtter, sa justisministeren til Stortinget.

Samtidig understreket hun at departementet ikke kan instruere en privat organisasjon om hva den skal hete.

Les: Politiansatte kan ha misbrukt sin politiautoritet

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

– Vil være klokt

– Men jeg tror det vil være klokt av NNPF å vurdere den anbefalingen, sa Mehl.

Unneland sa i sitt innlegg at det mest bekymringsfulle med rapporten var hvordan saken bidrar til å svekke politiets tillit. Mehl svarte at hun har bedt Politidirektoratet om en tidsplan for oppfølging av anbefalingene i rapporten fra utvalget.

– Samtidig vil jeg advare mot å trekke konklusjonene for langt i retning av at det er en generell tillitskrise i politiet, sa Mehl, og viste til at det er Politidirektoratets oppgave å følge opp de 11 konkrete anbefalingene fra utvalget.

Har bedt om status

– Mitt departement har anmodet om status for iverksatte tiltak og plan for videre oppfølging og anbefalineger som gis i rapporten , og det er også anmodet om tidsperspektiv for oppfølging og gjennomføring av de ulike anbefalingene, sa Mehl, og føyde til en understrekning av at narkotika er forbudt og at arbeid mot narkotika er en del av politiets samfunnsoppdrag.

I rapporten, som kom i januar, skrev Rollforståelsesutvalget at «det blir et demokratisk problem, og et rettssikkerhetsproblem, når politipraksis og politipolitikk utvikles av ildsjeler i en privat forening, framfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt».

Utvalget ble oppnevnt i 2021, for å granske om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Utvalgsleder Anne-Mette Magnussen uttalte i januar at det etter utvalgets syn er problematisk at private aktører får stor innflytelse over kompetanseheving og opplæring i voldsmonopolet.