Til sterke protester fra Forsvarergruppen, fjernet Stortinget i fjor regelen som gir ubetinget ankerett i straffesaker med mer enn seks års strafferamme, såkalte seksårssaker. Endringen trådte i kraft fra nyttår. Nå har Høyesteretts ankeutvalg for første gang opphevet en ankenektelse i en slik seksårssak.

I kjennelsen gir ankeutvalget føringer om at nektelse i denne type saker ikke skal behandles på helt samme måte som de «vanlige» ankenektelsene, i saker der strafferammen er lavere enn seks år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakgrunnen for kjennelsen er en dom fra Lofoten tingrett, der en mann ble dømt til ni års fengsel for drapsforsøk. Av dommen fremkommer at mannen skal ha skutt en mann i låret på kaipromenaden i Svolvær, og deretter forsøk å skyte på nytt mens offeret lå nede. Tingretten la til grunn at drapsforsøket mislyktes, ettersom våpenet klikket. Offeret rullet seg ut i sjøen for å komme unna.

«Mens B lå i havet ropte han at han skulle henrette B, og han rettet pistolen mot B og trakk av, men våpenet kilte seg på nytt», heter det i tiltalen.

Ankeutvalget understreker at det ikke gjelder noen høyere terskel for å nekte anke i seksårssaker, enn i andre saker. Vilkåret er uansett at lagmannsretten finner det «klart» at anken ikke vil føre frem. Men retten skriver videre noe som vil få betydning for alle ankenektelser i seksårssaker fra nå av:

«Etter ankeutvalgets syn kan det imidlertid være grunn til å stille særlig strenge krav til lagmannsrettens begrunnelse i de mest alvorlige sakene. Som departementet peker på i det som er sitert fra proposisjonen, vil dessuten retts og bevisspørsmålene i enkelte av de alvorlige sakene være slik at det ikke vil være forsvarlig "å nekte en anke fremmet på grunnlag av en skriftlig og forenklet behandling".»

I saken ankeutvalget avgjorde før helgen, hadde ankeuetvalget i Hålogaland lagmannsrett nektet anke etter nettopp skriftlig og forenklet behandling. Høyesterett siterer begrunnelsen, og mener den ikke er grundig nok:

«Etter ankeutvalgets syn er denne begrunnelsen ikke tilstrekkelig ut fra sakens karakter og det som ble gjort gjeldende i støtteskrivet til anken. Lagmannsretten nøyer seg i stor grad med å gi sin tilslutning til tingrettens vurderinger uten å drøfte betydningen av de momentene som er fremhevet i støtteskrivet.»

Tiltalte anførte at det ikke er riktig som tingretten la til grunn, at våpenet klikket. Han anfører i stedet at han med vilje fjernet patronene, og deretter trakk av et tomt våpen for å skremme. Diskusjonen dreier seg om de tekniske sporene på patronene er forenlig med denne forklaringen, eller ei. Høyesterett mener dette ikke kunne vurderes med skriftlig behandling, og skriver:

«Slik ankeutvalget ser det, reiser denne saken spørsmål som vanskelig kan belyses på en tilfredsstillende måte uten vitneforklaringer og forklaringer fra våpenteknisk sakkyndige. Lagmannsretten hadde da ikke forsvarlig grunnlag for å nekte anken fremmet for tiltaleposten om drapsforsøk.»

Se kjennelsen her