Ifølge Finansavisen, som omtalte saken først, ble styrets konklusjon oversendt til Advokatfirmaet Danielsen tidligere denne uken. Den går ifølge avisen ut på at bevillingene til advokat Per Danielsen og hans sønn, advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen, tilbakekalles.

Opplysningene bekreftes overfor Rett24 av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Avisen skriver videre at Advokatbevillingsnemnda skal behandle styrets innstilling om tilbakekalling på et møte like etter sommeren.

– Akkurat når dette skjer må vi ta et lite forbehold om, men mest sannsynlig etter sommeren, sier spesialrådgiver Jonas Haugsvold ved Tilsynsrådet til Rett24.

Annonse

Er du vår nye kollega hos Kommuneadvokaten i Sandefjord kommune?

– Mistet tilliten

I oppsummeringen av den omfattende begrunnelsen, som er på 18 sider,  skriver Tilsynsrådet blant annet:

«Gjennom disiplinærklagene, rettssakene advokatfirmaet har vært involvert i og informasjon tilsynsrådet har mottatt direkte fra tidligere klienter konstaterer styret at Per Danielsen gjentatte ganger, over flere år, har blitt kritisert for sin opptreden overfor klientene og for måten han har organisert advokatvirksomheten sin på.

Per Danielsen og Håkon Danielsen har etter styrets syn mistet den tilliten som er nødvendig i yrket, jd. domstolloven § 230 (1) nr. 1.»

Styret mener dermed at at vilkårene for å tilbakekalle advokatbevillingene er oppfylt, og at forholdene som er avdekket nødvendiggjør et slikt tiltak. Tilsynrådet mener forholdene som er avdekket «vitner om manglende vilje og/eller evne til å innrette advokatvirksomheten på en måte der det ikke er tvil om at den utøves innenfor de regler og alminnelige forventninger som gjelder for praktiserende advokater». Og videre:

«De kritikkverdige forholdene i denne saken er av en slik karakter og alvorlighetsgrad at styret også mener Per Danielsen og Håkon Danielsen må anses uskikket til å yte rettshjelp med hjemmel i domstolloven § 218.»

Varsler rettssak

Håkon Mathias Sterling Danielsen har i dag status som managing partner i Advokatfirmaet Danielsen. Hans bevilling ble suspendert i forbindelse med at han i fjor ble siktet for hvitvasking av klientmidler. I februar fikk han avslag på en begjæring om midlertidig forføyning mot suspensjonen.

– Vi har hatt bokettersyn fra Tilsynsrådet før rundt 2007-2008, slik alle får. Da slo vi vedtaket tilbake i retten, og er om nødvendig innstilt på å gjøre det samme nå. Tilsynsrådet har dessverre hverken saksbehandlet eller vurdert våre innsigelser, ser vi av vedtaket, sier Per Danielsen i en SMS til Rett24. 

I vedtaket fremkommer at målet er at innstillingen skal behandles i bevillingsnemnda den 1. september