I Bertheussen-saken i Oslo tingrett pågår for tiden en strid om rekkevidden av journalisters kildevern etter EMK artikkel 10. Den saken gjelder hvorvidt to journalister plikter å utlevere eposter de har mottatt.

Samtidig har nå Den europeiske menneskerettsdomstolen avgjort en sak om en annen side ved kildevernet. Denne har sitt utspring i en artikkel publisert i en sveitsisk avis i 2012. Artikkelen bar tittelen «Zu Besuch bei einem Dealer», og var – selvforklarende nok – et intervju med en anonymisert hasj- og marihuanalanger.

Da politiet leste artikkelen kontaktet de journalisten for å få navnet på personen hun hadde snakket med. Det ønsket journalisten ikke å utlevere. Strengt tatt ville hun nok bli for evig blitt bannlyst i pressekretser om hun hadde etterkommet forespørselen. Sveitsisk påtalemyndighet syntes imidlertid forholdet var såpass alvorlig at pressens kildevern burde vike, og i dette fikk de medhold fra sveitsisk Høyesterett.

At kildevernet er beskyttet av artikkel 10 er svært gammelt nytt, og EMD kritiserer sveitsiske domstoler for ikke å drøfte alvorlighetsgraden i det lovbruddet politiet var ute etter å avdekke. Domstolen fremhever at det må foreligge et «pressing social need» dersom det skal kunne forsvares å gjøre et slikt inngrep i ytringsfriheten, og konstaterer at Sveitsiske myndigheter avgjorde saken uten å forsøke balansere hensynene mot hverandre.

Kjennelse i den kildevern-spørsmålet fra Bertheussen-saken er ventet innen kort tid.

Avgjørelsen mot Sveits finnes kun på fransk, men det offisielle, engelske sammendraget finner du her