Daværende Thommessen-partner Sverre Koch var en av landets ledende skatteadvokater, men siktelsen i Transocean-saken var ikke bra for bisnissen. 

I søksmålet Koch har anlagt mot staten, har striden stått om hvorvidt denne inntektsnedgangen er noe Koch, og hans personlige selskap Sveko  kan kreve erstattet personlig. Statens anførsel var at tapet, den tapte overskuddsandelen fra Thommessen, er et selskapstap hos Thommessen, som ikke kan kreves erstattet av Koch.

I Oslo tingrett vant Koch frem i fjor sommer, og nå er Borgarting komme til samme resultat. Borgarting oppsummerer:

«Ettersom kravene til Koch og Sveko ikke er begrunnet med at advokatfirmaet har fått reduserte inntekter, er det ikke tale om erstatning for tap som følge av at Advokatfirmaet Thommessen AS er blitt påført skade. På dette punkt adskiller derfor vår sak seg fra det som var situasjonen i skiltmakerdommen. I skiltmakerdommen var kravet til skadelidte (hovedaksjonær og nøkkelmedarbeider) nettopp knyttet til at aksjeselskapet fikk reduserte inntekter som følge av skaden, som førte til redusert utbytte (eierinntekt) for skadelidte.

Når kravene utelukkende bygger på at Koch og Sveko fikk redusert sine overskuddsandeler i det indre selskapet, finner ikke lagmannsretten at det er noe grunnlag for å skille mellom Koch og Sveko, slik som subsidiært anført av staten.

Lagmannsretten mener at de fremsatte krav knyttet til reduserte overskuddsandeler skyldes en skade (strafforfølgningen mot Koch) som er en så påregnelig og nærliggende følge av det ansvarsbetingende forholdet, at det er rimelig å pålegge ansvar. Årsakssammenhengen er adekvat, og skaden representerer en vernet interesse for Koch og Sveko. Det dreier seg om en erstatningsrettslig relevant skade. Det er ikke rimelig at Koch og Sveko skal bære risikoen for det økonomiske tapet, som i dette tilfellet skyldes utøvelse av det sterkeste maktmiddelet staten har til disposisjon.

Kravet om erstatning for tapte overskuddsandeler tas etter dette til følge.»

Summen Koch tilkjennes er rundt 5 millioner i tap for hans personlige selskap Sveko Invest, rundt en halv million til ham selv personlig, og drøyt en million i sakskostnader.  

Opprinnelig skulle erstatningssaken også handlet om ansvarsgrunnlaget, men dennne biten bortfalt da staten i mai i fjor erkjente ansvar på culpa-grunnlag. Dette betyr i praksis at staten har erkjent at det forelå ansvarsbetingende uaktsomhet bak beslutningen om å tiltale Sverre Koch i Transocean-saken.

Kochs prosessfullmektig Anders Brosveet er naturlig nok godt fornøyd med resultatet.

– Slik kravet var beregnet og begrunnet fra vår side, var det ikke noe grunnlag for de ganske oppkonstruerte anførslene som ble fremsatt fra statens side. Lagmannsrettens obiter dictum om forståelsen av skiltmakerdommen som noe mer enn et utslag av alminnelige adekvansvurderinger er jeg uenig i, men det får bli tema i andre saker der dette spørsmålet faktisk har betydning for resultatet, sier Brosveet.

Arne Johan Dahl fra Regjeringsadvokaten sier anke til Høyesterett vil bli vurdert.

- I dommen har retten vurdert spørsmålet om erstatning for tapt overskuddsandel og avsavnsrenter annerledes enn det staten har gjort. Dommen er akkurat mottatt, og vil nå bli grundig gjennomgått for å vurdere om det er grunnlag for å anke, sier Dahl.

Les dommen her