Regjeringens forslag om såkalt grunnrenteskatt på laksenæringen slo ned som en bombe i høst. Ifølge høringsnotatet skal skatten skal ha virkning fra 1. januar, altså noen dager før høringsfristen gikk ut i går kveld.

Med normalt tempo i lovgivningsprosessen vi det tilsi et lovvedtak i mai-juni. En slik tilbakevirkende kraft er problematisk, skriver Thommessen i høringsuttalelsen, som ble levert i går.

«Thommessen mener at innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk etter Forslaget, vedtatt i 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2023, vil krenke Grunnloven § 97, samt være problematisk i forhold til Grunnloven § 105 og EMK P1-1. (...) Dette vil kunne resultere i ressurs- og tidkrevende rettslige prosesser», skriver Thommessen, i et notat signert Sverre Tyrhaug, og Trond Hatland.

Annonse

Vil du jobbe i eit departement og vere tett på dei politiske avgjerda?

Tror det blir søksmål

– Om dette forslaget blir vedtatt slik det er nå, så er det veldig sannsynlig at dette er ett av flere forhold som vil bli prøvd rettslig, utdyper Mons Alfred Paulsen til Rett24. Han er rådgiver for flere av de store aktørene innen havbruk.

mons-alfred-paulsen.jpg
Mons Alfred Paulsen, Thommessen.

I notatet skriver advokatene at regjeringens forslag, etter deres syn, kombinerer svak og hastepreget lovgivningsprosess, tilbakevirkende lovgivning om et alvorlig inngrep i omfattende private økonomiske interesser, med betydelig uavklart rekkevidde og betydelige og uforutsigbare konsekvenser.

«Dersom Forslaget blir opprettholdt uten ny betryggende utredning og høring, blir det opp til Stortinget å vurdere om konstitusjonelle og konvensjonelle rettssikkerhetskrav er ivaretatt i tilstrekkelig grad», skriver Thommessen-advokatene videre.

Kritiserer manglende utredning

Også andre advokatfirmaer som har levert høringsuttalelser, og som har store kunder i bransjen, er kritiske. Grunde Bruland og Martin H. Bryde fra Wikborg Rein peker i likhet med Thommessen på det tilbakevirkende aspektet:

«Særlig sett i lys av den prosessen som er valgt (hvor grunnrenteskatten skal gjelde fra 1. januar 2023, men hvor reglene ikke fastsettes før rundt midten av 2023) har Finansdepartementet og regjeringen ikke utredet forslaget tilstrekkelig før de påførte næringslivet og kystsamfunn betydelige negative konsekvenser. Som nevnt fremgår det av Utredningsinstruksen at man ved store statlige tiltak skal utrede de konsekvenser forslaget får. Slike utredninger kan vi ikke se er gjennomført, i det minste er slike utredninger ikke offentliggjort. Prosessen med innføring av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen synes derfor å være i strid med Utredningsinstruksen.»

Bruland leder Wikborgs kompetansegruppe for fiskeri og havbruk.

Schjødt-partnerne Hugo Matre og Tore Fjørtoft reiser i sitt notat ikke spørsmålet om grunnlovsmessigheten spesifikt, men skriver at en eventuell grunnrenteskatt «ikke bør innføres før forslaget er konsekvensutredet og har vært gjennom en forsvarlig lovgivningsprosess der høringsuttalelsene er nøye vurdert».

Schjødt er sterkt kritiske til det faktiske grunnlaget for forslaget, og mener ordningen vil motvirke fremtidige investeringer i næringen.

Annonse

Vil du jobbe i eit departement og vere tett på dei politiske avgjerda?

DNB: Over 100 prosent skatt

BDO Advokater har gjort egne beregninger, og kommet til at den nye skatten vil treffe flere enn bare de store aktørene. «Våre beregninger viser at selv forholdsvis små aktører vil få grunnrenteskatt», skriver BDO, og legger mot slutten til at de «forutsetter at departementet vurderer forholdet til Grunnloven § 97».

Også DNB, som finansierer svært mye av investeringene i havbruksnæringen, har gjort egne beregninger. De konkluderer med at mange privateide selskaper i realiteten vil få en skattesats på over 80 prosent, med det forslaget som nå foreligger. DNB skriver:

«Tekniske elementer i grunnrenteskatteforslaget kan innebære at skattesatsen overstiger 100 prosent, særlig dersom en ujustert Nasdaq-pris legges til grunn. Vi vurderer derfor at det kan være hensiktsmessig å sette et tak på total skattebelastning i prosent. Dette for å unngå at utilsiktede effekter kan føre til en skattebelastning som svekker bankenes kreditorposisjon.»

Alle høringsuttalelsene finner du her.