Artikkelforfatterne er dommere ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Stadig flere funksjoner skal ivaretas av dommerne, både i lagmannsrett og tingrett, særlig under hoved­forhand­lingen i sivile saker og straffesaker. Vi konsentrerer oss her om tingrettene hvor vi arbeider, og hvor det i hovedsak er kun én juridisk dommer som har ansvaret for avviklingen av rettssakene.

Dommerens hovedoppgave

Primæroppgaven til en dommer under rettsmøtene er å lede aktørene, føre rettsbok, lytte til innleggene, notere og sørge for å stille nødvendige spørsmål. Dommeren skal sikre at parter, vitner og andre aktører blir møtt på en verdig og tillitvekkende måte, veilede om nødvendig, og sørge for at saken gis en god behandling.

De senere årene er det blitt stadig mer fokus på effektivitet og ressursbruk. Dommerne skal ha en mer aktiv rolle i saksforberedelsen og sikre at det ikke brukes uforholdsmessig lang tid på hovedforhandlingen. Konsekvensen er at partene og prosessfullmektigene ofte ikke får så lang tid som de mener de trenger, uten at de selv greier å begrense tidsbruken.

Vi er ikke uenige i at det er nødvendig med aktiv saksstyring for å unngå gjentakelser og avsporinger, men det er viktig å være klar over at dette krever en del av dommernes oppmerk­somhet og kapasitet.

Når teknikken svikter

I tillegg til de nevnte oppgavene, skal dommeren styre det tekniske anlegget som brukes under rettssaken. Det gjelder først og fremst dommerens egen PC, men også en egen skjerm for dokumentutdraget, eventuelle juridiske utdrag og disposisjoner i sivile saker, og eventuelt visnings-PC i straffesaker. Med visnings-PC-en følger også separat tastatur og mus som skal benyttes ved siden av resten av utstyret.

I tillegg til dette skal dommeren styre videokonferansen som eventuelle vitner, parter og tilhørere er koplet på. Dommeren har blant annet ansvar for at vitner ikke koples på før de har forklart seg, og at uvedkommende ikke kommer inn i saker som går for lukkede dører. Dommeren må også veilede aktører som ikke greier å logge seg på konferansen med lyd og bilde.

Ikke sjelden oppstår det komplikasjoner med datautstyret, enten det er dataheng, koplings­utfordringer, problemer med sidene i dokumentsamlingen, nye dokumenter i saken eller annet. En tilleggsutfordring er at de tekniske løsningene, i hvert fall i vår domstol, varierer fra sal til sal, og at de skiftes ut i forskjellig takt. Det gjør det vanskelig å holde seg oppdatert på hvordan utstyret fungerer, og vanskeligere å gjennomføre rettssaken uten for mye oppmerk­somhet rettet mot det tekniske.

Lyd, bilde og håndsprit

Når utstyr for lyd- og bildeopptak kommer på plass i alle rettssaler, antar vi at dommeren også vil få ansvaret for å håndtere et ekstra panel, sørge for innsetting av markører m.v.

Dommeren har i disse tider i tillegg ansvaret for å ivareta smitte­vern, som å sørge for at vitneboksen blir rengjort mellom hvert vitne, og at aktørene får beskjed om å holde avstand, bruke håndsprit m.m. Utveksling av fysiske dokumenter skal helst unngås, med de særlige utfordringene det medfører. Dette er forhå­pentlig en forbigående belastning, men like fullt noe vi i over et år har måttet forholde oss til på toppen av andre oppgaver.

Antallet oppgaver må reduseres

Det er et tankekors at vi tidligere kunne bruke tiden før hovedforhandlingen om morgenen til å avklare eventuelle prosessuelle eller materielle spørsmål i saken, mens vi nå stort sett utelukkende bruker tid på praktisk og teknisk tilrettelegging.

Etter vår mening er den totale mengden oppgaver så stor at det i mange saker er risiko for at den går på bekostning av dommerens primære oppgave; å sikre grunnlaget for en god og riktig dom. Vi mener det er viktig å melde fra om denne bekymringen.

Noen utfordringer kan antakelig avhjelpes ved lokale tiltak og tilrettelegging, men antallet oppgaver under hovedforhandlingen er like fullt for stort.  

Ekstra personell vil ivareta rettssikkerheten

En løsning kan være å gjeninnføre en ordning med protokoll­fører eller tilstedeværelse av annet fast støttepersonell under rettssakene. Vi har hørt at norske dommerne har begrenset med støttefunksjoner under rettssaker målt opp mot dommere i andre sammenliknbare land. En ekstra person som kan styre det tekniske i tillegg til å ivareta smittevern og andre løpende utfordringer i rettssalen, ville ha bidratt til å ivareta både rettssikkerhet og verdighet.

Vi er kjent med at Domstoladministra­sjonen for tiden arbeider med organisering av tingrettene etter nye rettskretser. De beskrevne utfordringene bør hensyntas og prioriteres i dette arbeidet.

Uansett må dommerne kunne forvente at den digitale utviklingen følges opp av gode og solide systemer og tilstrekkelig opplæring. Utfordringene må tas i betraktning ved beslutninger om utvikling av systemer, bruk av utstyr m.v. Løsningene må være bruker­vennlige og ivareta hensynet til verdighet i retten. Det bør være like tekniske løsninger i alle rettssaler, i alle fall innen én og samme domstol.