Vedtaket om suspensjon ble gjort i statsråd fredag, og fremkommer i en kongelig resolusjon Rett24 har fått innsyn i.

Saken har bakgrunn i en epost sorenskriver Ole Ingar Ødegård sendte til Frostating lagmannsrett i oktober 2019, i forbindelse med en habilitetsvurdering. Lagmannsretten skulle ta stilling til hvorvidt Ødegård var habil i en samværsak, som var blitt behandlet i november 2018. Temaet var hva slags relasjon han hadde til en kvinnelig barnevernsansatt.

Ødegård opplyste at han hadde hatt en seksuell relasjon med kvinnen frem til 2017. Lagmannsretten kom derfor til at Ødegård klart ville vært inhabil i den aktuelle samværssaken, som altså gikk høsten 2018, om det ikke hadde vært for at hun hadde en så perifer rolle at det ikke ble ansett relevant.

Nekter straffskyld

Påtalemyndigheten mener på sin side at sorenskriverens forhold til kvinnen varte lenger enn det han opplyste i eposten til Frostating, og at han derfor har gjort seg skyldig i falsk forklaring. Tiltalegrunnlaget lyder:

«(...) på forespørsel fra lagdommer Bjørn Ove Berg i Frostating lagmannsrett om å redegjøre for sin relasjon til barnevernskonsulent A, oppga han i e-post til lagdommeren, at han hadde en relasjon til A på det private plan frem til 2015, og sporadisk møtte henne så sent som i 2017. Dette til tross for at han hadde en seksuell relasjon til A fra 2012 til juli 2018, og fra rundt sommeren 2019 til november 2020. E-posten til lagdommer Berg skulle brukes som bevis i ankesak hvor lagmannsretten skulle vurdere om sorenskriveren var inhabil til å behandle en barnefordelingssak i tingretten i november 2018 som A hadde arbeidet med i barnevernet.»

Sorenskriveren har hele tiden benektet at hans epost til lagmannsretten var uriktig, og nekter straffskyld. I et brev fra forsvarer Halvard Helle til departementet, skriver Helle at Ødegård likevel, på generelt grunnlag, er enig i at det vil være svært krevende å utføre dommergjerningen så lenge det er tatt ut tiltale og straffesaken mot ham ikke er avgjort. Ødegård tar på denne bakgrunn forhåndsvarselet om suspensjon «til etterretning».

– Avhengig av høy tillit

Nå har altså departementet behandlet saken ferdig, og kommet til at det foreligger grunnlag for suspensjon. Suspensjon av en dommer kan kun gjøres dersom villkårene for avskjedigelse av en uavsettelig embetsmann er oppfylt. Det mener departementet at de er:

«Departementet vil påpeke at domstolene er avhengig av høy tillit i samfunnet. Domstolene skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. I henhold til de etiske prinsipper for dommeratferd, skal dommere opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk, slik at det fremmes tillit til domstolene. En dommer skal også utenfor tjenesten opptre slik at atferden ikke er egnet til å skade respekten for eller tilliten til domstolen. Dommere har ansvarsfulle stillinger som krever stor grad av respekt. Slik adferd som fremgår av tiltalebeslutningen er uforenlig med de krav til integritet og personlig skikkethet som en dommer bør inneha, og bryter med den aktelse og tillit som er nødvendig for embetet.»

Lagmannsretten kom altså til at det ikke var relevant når forholdet mellom de to ble avsluttet, ettersom sorenskriveren uansett ville vært inhabil dersom kvinnen var vitne eller deltaker i saken. Retten skrev:

«Samlet sett har imidlertid lagmannsretten kommet til at sorenskriver Ødegård ikke var inhabil som dommer i saken. Det er lagt avgjørende vekt på barnevernets relativt perifere tilknytning til saken, slik den fremstår gjennom tingrettens premisser.»

Sto frem i lokalavisen

Etter at denne kjennelsen kom, sto imidlertid kvinnen frem i lokalavisen Tidens Krav, og viste avisen over 1.600 SMSer mellom henne og sorenskriveren. Mannen som tapte foreldretvisten anmeldte deretter dommeren for falsk forklaring om når forholdet ble avsluttet.

I gjengivelsene Tidens Krav har gjort i saken, fremkommer det blant annet at sorenskriveren sommeren 2018, altså et drøyt år før den angivelig uriktige forklaringen til Frostating, skrev til kvinnen:

«Du skal avstå fra å be meg bekrefte det ene eller det andre via SMS. Slike henvendelser fra deg blir tjenestevei brakt videre til rådmannen for framtiden. All kontakt vedr. saker skal gå via kommunens prosessfullmektig. Dessuten: SMS henvendelser fra deg er herved blokkert»

Sorenskriveren ble i mai i fjor innstilt til stiling som lagdommer i Frostating lagmannsrett, men utnevnelsen ble satt på vent i påvente av den da pågående etterforskningen. Ødegård trakk senere søknaden.

Hovedforhandling i saken er berammet 1. mars.