Hvert år gjennomfører Ipsos en tiltro-undersøkelse på oppdrag fra Domstoladministrasjonen. Undersøkelsen for 2020 ble gjenonmført i midten av november, og spurte et representativt utvalg om hvor mye de stoler på henholdsvis domstolene, Stortinget, regjeringen og politiet.

Tallene viser et svært tydelig hopp sammenlignet med året før, og rekordhøye tall for alle de tre statsmaktene. For domstolenes del har denne undersøkelsen vært gjort årlig siden helt tilbake til 1996, og aldri før har over 90 prosent svart at de har stor eller svært stor tiltro. Den gamle rekorden var 89 prosent, i 2017. I år er tallet 92.

Annonse

Bli en del av vårt ledende M&A- og kapitalmarkedsteam!

– Avhengige av stor tiltro

Den foregående undersøkelsen ble tatt opp kun kort tid etter at Nav-saken sprakk høsten 2019, noe som etter alt å dømme bidrar til at kontrasten med fjorårets blir ekstra stor.

tiltro 2020 domstolene.PNG

Den største tillitsgevinsten henter regjeringen, som spretter opp fra 63 til 85 prosent tiltro. Også her bidrar nok timingen på undersøkelsen til den skarpe kontrasten, sammenligningsgrunnlaget er altså en undersøkelse tatt opp bare et par uker etter at Nav-saken sprakk i 2019. For de andre ser tallene slik ut:

tiltro 2020 statsmaktene.PNG

Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen, er svært naturlig nok godt fornøyd med tallene.

– Domstolene er helt avhengige av at befolkningen har stor tiltro til oss. Å bidra til et samfunn bygget på tillit er helt i kjernen av det vi gjør, så disse tallene er veldig god lesning for oss, uttaler Urke i en pressemelding. Han tror domstolenes respons under koronakrisen i år har vært viktig.

Sven Marius Urke.jpg
Sven Marius Urke.

– Vi fikk tidlig på plass en forskrift som blant annet utvidet adgangen til å holde fjernmøter og skriftlig behandling av straffesaker. Dette gjorde at vi kunne gjennomføre saker selv om landet ble stengt ned. Rettsapparatet må fungere, selv om det er krisetider. Det at domstolene har klart å omstille seg så raskt i en krevende situasjon, tror jeg bidrar til at befolkningen mener at vi er til å stole på, sier Urke.

Korona-effekt

Ipsos, som har gjort undersøkelsen, mener de ser en klar korona-effekt i målingen. 

– Covid-19-pandemien gjør 2020 til et annerledes år når det gjelder forholdet mellom befolkningen og myndighetene. For eksempel ligger Finansdepartementet, Justisdepartementet, og Forsvarsdepartementet blant de ti etatene med størst positiv omdømmeutvikling. Dette kan være et tegn på at befolkningen i krisetider vil slutte opp om samfunnets institusjoner, uttaler Jan Behrens, som er fagansvarlig for omdømmemålinger i Ipsos, i en pressemelding.

Bakgrunnsmaterialet viser, i år som tidligere, at tilliten til statsmaktene ligger noe høyere i Oslo enn i Nord-Norge, og noe høyere blant de med høy utdannelse enn blant de med lav utdannelse. Både etter kjønn og alder er det relativt marginale forskjeller.