Bakgrunnen for avgjørelsen som nå er avsagt i Agder lagmannsrett, var at det blant dommerne i Agder tingrett over tid hadde utviklet seg en diskusjon om advokat Ole J. Devolds reisegodtgjørelser. Devold har kontor i Tvedestrand, og er hyppig oppnevnt i Arendal.

Da Devold i mars, som vanlig, hadde levert en salæroppgave med 45 minutters reisevei hver vei, tilsammen seks timers reise for fire rettsdager, slo tingretten til: Reisegodtgjørelsen ble halvert, med den begrunnelse at avstanden mellom Arendal og Tvedestrand umulig kunne ta så lang tid.

Tingretten hadde på forhånd gått grundig til verks.

Dommeren målte avstanden selv

I et brev til lagmannsretten skriver tingrettsdommer Øyvind Strand:

«Den nye E18 medfører så fine kjøreforhold at det etter undertegnedes oppfatning ikke kan kreves godtgjørelse fra advokat Devolds kontorsted til tinghuset i Arendal. Strekningen fra Devolds kontorsted til tinghuset er kontrollmålt av undertegnede flere ganger, både om morgenen og på ettermiddagen, og avhengig av trafikkbildet er tidsforløpet mellom 18 og 23 minutter. Det er ved målingene benyttet cruisecontrol som er innstilt på fartsgrensen på hele strekningen.»

Retten kom til at den under tvil kunne godkjenne 45 minutter på vi til rettslokalet, for at forsvarer skulle kunne legge inn sikkerhetsmargin. Men ikke på returen hjem.

Devold anket avgjørelsen til Agder lagmannsrett. Hans hovedargument var at også annet enn bare kjøretiden må tas med i betraktningen når man beregner tidsbruken, som for eksempel gangtid fra og til kjøretøyet, parkering, trafikk og behovet for å legge inn en viss sikkerhetsmargin.

Fullt medhold

Dette er lagmannsretten, med førstelagmann Dag Bugge Nordén i spissen, enig i. Retten antyder dessuten at den forrige regjeringens omstridte halvering av reisegodtgjørelsen kan tale for en liberal domstolspraksis. Retten skriver:

«Reglene om fraværsgodtgjørelse må praktiseres på en måte som anerkjenner advokatens behov for en rimelig margin. Advokaten bør gis mulighet for i det minste å hilse på klienten og utveksle noen få ord før retten settes. Dette har også arbeidsmiljøaspekt. Om advokaten ved å forlate kontoret 30 minutter før retten settes, ikke sjelden vil oppleve tidsnød, er det et betydelig stressmoment han bør spares for. Lagmannsretten tilføyer at godtgjørelsen for reisefravær etter at salæret ble halvert, ikke er så raus at det bør inspirere domstolene til en spesielt restriktiv praksis. Retten bør ta som utgangspunkt at advokaten har gitt korrekte opplysninger om fraværet i salæroppgaven med mindre det er klare holdepunkter for annet, og at han ikke har brukt lenger tid enn det som etter et rimelig spillerom for skjønn fremstilte seg som nødvendig.»

Første gang

Advokat Devold sier det opprinnelige kuttet ville utgjort ikke helt ubetydelige beløp for ham på årsbasis.

– Samtidig ble jo også, slik lagmannsretten bemerker, salær for reisetiden halvert for noen år siden. Ved å sette reisetiden ned slik tingretten gjorde, til en halvtime hver vei, kunne det også på sikt medført at man mistet hele godtgjørelsen. Reise under en halvtime en vei godtgjøres ikke i det hele tatt. Derfor kunne tingrettens avgjørelse fått store konsekvenser for oss som er ofte i retten og har reisetid, sier Devold.

Tingrettsdommer Øyvind Strand forteller han ikke tidligere har målt opp reiseavstander på denne måten.

– Nei, og jeg kommer nok neppe til å gjøre det igjen heller. Men det er nå engang lagt til den enkelte dommer å godkjenne eller ikke godkjenne de kravene som kommer inn. I vanlige saker der det handler om det offentliges interesser er kanskje Regjeringsadvokaten involvert, men her er det ingen motpart, og ingen som har ankerett. Generelt vil jeg si at det etter mitt syn ikke er naturlig for domstolene å kompensere en politisk bestemt godtgjørelse med å øke antall timer som godkjennes.

– Tror du utgiftene i Agder kommer til å øke etter dette?

– Det antar vi, ettersom det er mange advokater på offentlig sats i området, som tidligere ikke har beregnet avstanden på denne måten. Jeg vil jo tro at de vil gjøre det heretter, sier Strand.

Avgjørelsen finner du her.