Den midlertidige koronaloven gir domstolene adgang til å pålegge tiltalte å møte til rettsmøte via videolink. Denne muligheten skulle etter planen vært benyttet da Halden tingrett nylig skulle gjennomføre hovedforhandling i en smuglesak med tre tiltalte, som alle er svenske statsborgere.

Da saken skulle starte sist uke, protesterte forsvarer Nils Christian Nordhus på metoden. Han fremholdt at reglene i midlertidig lov om tilpasninger i prosessreglene ikke gjelder når tiltalte oppholder seg i Sverige, og som svensk statsborger.

Annonse

Har du lyst til å bli en del av et sterkt juridisk fagmiljø i kunnskapssektoren?

– Påtalemyndigheten har ikke fremmet rettsanmodning til Sverige, og ingen svensk dommer har vurdert om det er rettslig adgang til å avvikle en straffesak der tiltalte møter fra sitt hjem i Sverige. Norsk jurisdiksjon gjelder ikke i Sverige, det kreves myndighetens samtykke for å fremme saken når tiltalte oppholder seg i dette landet, og kan risikere dom på fengselsstraff, sier Nordhus.

På toppen av det hele kom at koronaloven faktisk ikke var gyldig den dagen rettsmøtet ble avholdt, ettersom regjeringen ved en forglemmelse hadde glemt å fastsette ikrafttredelse på loven som forlenget koronaloven ut over utløpsdatoen 30. oktober.

Les: Glemte å vedta ikrafttredelse på koronaloven

Tingretten besluttet som følge av dette å utsette forhandlingen til desember, da den tiltalte sa seg villig til å møte opp fysisk:

«Retten peker på at midlertidig lov om tilpasninger gjelder på norsk territorium. All den tid norsk straffeprosesslov ikke gir adgang til å behandle straffesaken på denne måten, mener retten at den midlertidige loven må tolkes strengt i samsvar med sin ordlyd og forarbeider. Å fremme saken mot A uten å involvere svenske myndigheter, jf. lovgivning om rettslig samarbeid, er utfordrende i forhold til reglene om norsk jurisdiksjon. Retten deler forsvarers syn om at man her beveger seg utenfor anvendelsesområdet til den midlertidige loven, i alle fall når situasjonen er den at tiltalte ikke samtykker i at saken fremmes i hans fravær ved bruk av videolink.»

Forsvarer Nordhus opplyser at hans klient ønsker å møte i retten så snart det passer, men ber samtidig om at norske myndigheter dekker hans utgifter til karanteneoppholdet.

Ny oppstart for hovedforhandlingen er nå satt til 16. desember.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne tingretten sto det feilaktig at avgjørelsen var tatt i Fredrikstad tingrett. Det korrekte skal være nabodomstolen Halden tingrett.