Stortinget vedtok høsten 2016 å be regjeringen utrede hele rettshjelpordningen. Nå har regjeringen fulgt opp vedtaket, og nedsatt et offentlig utvalg som skal levere sin utredning våren 2020.

I mandatet skriver departementet at det i dag benyttes betydelige midler på rettshjelpsordningen, og «det skal foretas en grundig vurdering av hvilke grep som kan gjøres for å benytte midlene på en mer rettferdig, målrettet og kostnadseffektiv måte».

– Behovet for rettshjelp er stort, særlig for de mest ressurssvake gruppene i samfunnet. Økt rettsliggjøring og økte økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet understreker viktigheten av å utvikle rettshjelpsordningen i takt med samfunnsutviklingen og borgernes behov. Det er ti år siden rettshjelpsordningen sist ble undergitt en bred drøfting. Nå er det på tide med en ny gjennomgang, uttaler justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) i en pressemelding.

Utvalgets sammensetning blir:

  • Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett, (leder)
  • Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening
  • Torgeir Røinås Pedersen, advokat
  • Tone Ognedal, førsteamanuensis ved økonomisk institutt ved UiO
  • Magnus Aarø, leder i fylkesnemnda i Møre og Romsdal
  • Kristian Andenæs, professor emeritus ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO

Mandatet peker blant annet på følgende hovedproblemstillinger:

  • Inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp har ikke vært justert siden 2009, og er nær de samme som i 1997. Dette gjør at stadig færre får rettshjelp i saker underlagt behovsprøving, mens saker uten behovsprøving har vært upåvirket av denne utviklingen.
  • Inntektsgrensene er i dag ikke graderte, slik at to personer som økonomisk sett står forholdsvis likt, likevel er på hver sin side av inntektsgrensen. Dette skaper blant annet problemer i den del barnefordelingssaker.
  • Rettshjelpsordningen legger ikke tilstrekkelig til rette for at saker kan løses på et tidlig stadium.
  • Dagens system gir ikke tilstrekkelige insentiver til kontroll med kostnadsutvikling og effektiv bruk av midler.

Les hele mandatet her