Da en nær venn av dommeren ble involvert i en arvesak, som skulle behandles ved den domstolen der dommeren jobber, ga dommeren som privatperson både råd og praktisk bistand.

Nå får dommeren kritikk fra tilsynsutvalget for dommere.

Klagerne i saken er de andre søsknene som var involvert i skiftesaken. I klagen fremhevet de særlig at dommeren hadde forfattet et brev som broren deres hadde sendt domstolen i forkant av et forberedende møte. De beskrev brevet som et ensidig partsinnlegg, med en virkelighetsbeskrivelse de ikke kjente seg igjen i. Dommeren hadde videre formulert og signert et eget notat i saken, som ble oversendt bostyrer. I tillegg hadde han diskutert saken med sorenskriveren.

«Det er tydelig at dommeren gjennom sine formuleringer baserer seg på at autoriteten som dommer vil kunne påvirke bostyrer til å konkludere i tråd med den ene parts interesser», heter det i tilsynsutvalgets referat fra de andre arvingenes anførsel.

– Svekker tillit

Dommeren selv mener at han åpent og uten å legge skjul på det har hjulpet en venn som en vennetjeneste, og konsekvent opptrådt som privatperson. Han har ikke titulert seg som dommer, skrevet e-poster eller brev signert som dommer. At han er dommer kan ikke være til hinder for at han bistår en venn på denne måten, mente han, og fremholdt at han har redegjort for rettslige spørsmål på en åpen, redelig og korrekt måte.

Tilsynsutvalget skriver:

«Det ekstraordinære i denne saken er at dommeren velger å engasjere seg i en sak som er under behandling ved egen domstol. Utvalget vil her først peke på at det er problematisk når dommeren tar kontakt med sorenskriveren for å få ham til å omgjøre beslutningen om at det ikke skulle avholdes saksforberedende møte. (...)

Etter utvalgets oppfatning er det egnet til å svekke allmenhetens tillit til domstolen når en dommer skriver partsinnlegg på vegne av venn til egen domstol, herunder med argumentasjon om at det ikke bør åpnes offentlig skifte.»

Utvalget mener også at dommerens engasjement har en uheldig side også i forhold til domstolens formelle habilitet.

«Dette er et forhold som i seg selv tilsier at dommere bør utvise særskilt forsiktighet med å engasjere seg i saker som er til behandling i egen domstol, eller der dette er en nærliggende mulighet.»

Kritikk for å være nedlatende

Kritikken mot den aktuelle dommeren ble behandlet på et møte tilsynsutvalget holdt mandag i forrige uke. På samme møte ble det også besluttet kritikk mot en dommer som i domspremissene hadde skrevet nedlatende formuleringer mot en av prosessfullmektigene.

Bakgrunnen var at dommeren skulle behandle en begjæring om gransking av et boligaksjeselskap. I kjennelsen skrev dommeren først at «dette er vel kjent for alle som har et minimum av kjennskap til regnskap», og deretter at «retten finner det forbausende at ikke [advokaten] har forklart disse grunnleggende regnskapsmessige prinsipper for (klienten).»

Dommeren mente formuleringene var utslag av rettens ansvar for å informere den tapende part om at advokaten kanskje ikke har den nødvendige kompetanse.

Tilsynsutvalget mener imidlertid at formuleringen har en unødvendig nedlatende form, og fremstår som krenkende overfor klager.

Utvalgets avgjørelser finner du her.