Domstolkommisjonens plan for hvordan det fremtidige retts-Norge skal se ut, rykker stadig nærmere. Forslaget skal presenteres i oktober, og det er ventet en kraftig reduksjon i antall tingretter.

Men Domstoladministrasjonen (DA) sitter ikke og venter på sammenslåingene, og kommer stadig med forslag til domstollederstillinger som kan legges ned. Nå er turen kommet til Sunnhordland på Stord, der sorenskriveren går av med pensjon til sommeren.

Overkjører lokal plan

I februar ble det kjent at Sunnhordland og Hardanger tingretter, i et lokalt forsøk på å komme sammenslåingsspøkelset i forkjøpet, hadde vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing. Sunnhordland tingrett på Stord har i dag tre dømmende årsverk, mens Hardanger tingrett på Lofthus har to.

– Vi ser at tingretten her er så liten at alt tyder på at Domstolkommisjonen vil legge den ned, sa sorenskriver Klaus Skjeldal ved Hardanger tingrett til Klassekampen i februar. Frykten var ifølge avisen å bli lagt inn under Bergen tingrett, og håpet var at en sammenslåing med nabodomstolen kanskje skulle spare dem for dette.

Planen ser ikke ut til å lykkes. Fredag holder DA ekstraordinært styremøte, der sammenslåing av sorenskriverstillinger er eneste post på agendaen. DA foreslår riktig nok ikke å legge noen av dem inn i samarbeid med Bergen tingrett, men derimot med Haugaland tingrett, i Haugesund. Haugaland har i dag ni dømmende årsverk.

Det er foreløpig ikke snakk om noen full sammenslåing, kun å legge dem inn under én felles sorenskriver.

30 minidomstoler

Av styredokumentene fremgår det at forslaget møter lokal motstand både fra dommere, advokater og politikere på både Stord og Lofthus. Domstoladministrasjonen skriver:

«DAs vurdering er at arbeidet med å vurdere felles ledelse for Sunnhordland tingrett og Haugaland tingrett skal fortsette, til tross for den inngåtte intensjonsavtalen mellom Sunnhordland tingrett og Hardanger tingrett. Dette fordi administrasjonen vurderer at en ordning med felles ledelse for Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett, samlet sett gir en bedre løsning enn en sammenslått domstol for Sunnhordland og Hardanger. Best mulig ressursutnyttelse for domstolene samlet sett, domstolenes størrelse og størrelse på fagmiljø, geografiske og kommunikasjonsmessige forhold er sentrale faktorer i denne sammenhengen.»

– Vi får se hva styret mener, men min vurdering er at en sammenslåing av Sunnhordland og Hardanger ikke er noen optimal løsning. Haugaland tingrett i Haugesund er en stor tingrett, og den ligger bare en times kjøring fra Stord. Til sammenligning tar det rundt tre timer å kjøre fra Stord til Lofthus, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke.

I tillegg til sammenslåingen i Rogaland, går ledelsen i DA inn for å slå sammen ledelsen ved Hammerfest og Alta tingretter. Her er det ingen lokal motstand mot prosessen.

Det er i dag mer enn 100 domstoler i Norge, om man inkluderer jordskifterettene. 70 av disse har seks eller færre dømmende årsverk, mens 30 av dem har to eller ett dømmende årsverk.