Bakgrunnen var en episode under Politihøgskolens sanitetsopplæring, der studentene skulle lære å se etter blødninger. Situasjonen oppsto i etterkant av at en student hadde fått kritikk for at hun ikke hadde på seg BH, slik at opplæringen ikke kunne skje i bar overkropp, slik planen var.

Annonse

Rådgiver/seniorrådgiver

Det kritiske punktet skjedde da politibetjenten hadde demonstrert hvordan man skulle se etter blødninger på låret. Etter at undersøkelsen var demonstrert, skal instruktøren blant annet ha uttalt «føler du deg voldtatt nå?». Studenten svarte «nei», hvoretter mannen repliserte «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

Følte seg ikke krenket

I retten forklarte mannen, som har bakgrunn fra Forsvaret, at dette var en sjargong fra Forsvaret som skulle indikere hvor grundig man måtte være, og at det ikke var ment seksuelt. Samtidig beklaget han språkbruken.

Kvinnen fortalte selv at hun ikke følte seg krenket, og at hun hadde opplevd prosessen i etterkant som mest plagsom. Kvinnen ble nemlig oppsøkt av kursleder, som var blitt varslet om hendelsen fra andre. Kvinnen ønsket å legge saken død, men Politihøgskolen valgte likevel å anmelde saken.

Aktor la ned påstand om en bot på 12.000 kroner, men i tingretten kom et flertall bestående av meddommerne til at ikke var straffbart. Meddommerne la vekt på at mannen ikke hadde seksuelt motiv for handlingen, og at fornærmede heller ikke hadde følt seg seksuelt krenket.

Les: Polititjenestemann nektet å vedta forelegg – frikjent av meddommerne

Fagdommeren mente på sin side at mannens atferd var «godt utenfor dagens norm for hva som kan aksepteres av adferd og uttalelser av seksualisert preg i en normal undervisningssituasjon». Spesialenheten anket lovanvendelsen, som ble skriftlig behandlet i Agder lagmannsrett. Der kom de tre dommerne enstemmig til at forholdet ble rammet av straffebudet, og dømte instruktøren til en bot på 12.000 kroner.

– Uanstendig atferd

Instruktøren har anket dommen, og nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å henvise saken til avdeling.

I den påankede avgjørelsen skrev lagmannsretten:

«Selv om det legges til grunn, at tiltalte ikke mente noe seksuelt med uttalelsene, og B ikke følte seg seksuelt krenket av føring av hånd på bar hud, reagerte hun på uttalelsene om «følte du deg voldtatt» og «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok». Hun forklarte at hun ble «helt satt ut» av disse kommentarene.

Referansen til voldtekt, har åpenbart en seksuell tilknytning. I den situasjonen, som beskrevet over, er de uttalelser A kommer med om «føler du deg voldtatt» og «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok», som også ble gjentatt, seksuelt krenkende og utgjør en uanstendig atferd.

Utsagnene i den konkrete situasjonen, kan ikke anses å være en straffri uforsiktig eller klønete opptreden.

Tiltalte handlet forsettlig ved at han i den aktuelle situasjonen med overveiende grad av sannsynlighet forstod at hans uttalelser innebar seksuelt krenkende adferd uten samtykke, jf. straffeloven § 22 første ledd bokstav b.»

Ettersom mannen ble frikjent i tingretten og dømt i lagmannsretten, har Høyesterett en høyere terskel enn vanlig for å nekte saken fremmet. Anke kan i slike tilfeller kun nektes dersom dersom ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre frem.

Lagmannsrettens dom finner du her.