Sist uke ble en gutt dømt til 30 dager betinget fengsel i Aust-Agder tingrett, for overtredelse av straffeloven § 266. Han hadde delt et nakenbilde av annen i en Snapchat-gruppe. Saken føyer seg inn en rekke av lignende saker fra de siste årene. Det klassiske eksemplet er en forsmådd eks-kjæreste som ønsker å hevne seg ved å legge ut bildene på internett. Deling og publisering av intime bilder omtales derfor gjerne som hevnporno. Men, ikke alle er hevngjerrige eks-kjærester. Det kan også være andre tilfeller hvor intime bilder spres uten samtykke. Generelt synes dette å være et utstrakt fenomen. Som Høyesterett påpeker i en dom fra 2017: «Spredning av bilder og filmer med krenkende innhold på Internett og i sosiale media synes å være et betydelig problem, ikke minst i ungdomsmiljøer».

Åndsverkloven

Umiddelbart vil mange jurister spørre seg om slike handlinger kan straffes etter straffeloven. Å straffe slik opptreden er åpenbart preventivt viktig. Det er eksempler i rettspraksis på personer som er straffedømt med hjemmel i straffeloven for å laste ned og/eller dele intime bilder. Det er imidlertid, per i dag, ingen egen straffebestemmelse for spredning av intime bilder uten samtykke. Bildedeling har blant annet blitt straffet med hjemmel i straffeloven § 266 om hensynsløs atferd. For å få en tydelig hjemmel i straffeloven, har Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring et forslag om nye straffebestemmelser om befatning med privatlivskrenkende lyd- eller bildemateriale.

En dom fra Øst-Finnmark tingrett fra i sommer nevner imidlertid også et annet spørsmål i slike saker; den avbildedes rettigheter til de intime bildene etter åndsverkloven.

Åndsverkloven inneholder to særlig relevante rettighetsbestemmelser for fotografier. Når den som er avbildet selv har tatt bildene, har han eller hun enerett til å publisere bildene etter åndsverkloven § 23. I tillegg, beskytter åndsverkloven § 104 den som er avbildet mot at bilde offentliggjøres uten samtykke. Sistnevnte er særlig aktuell i bildedelingssaker. At vedkommende selv har delt bildet, er ikke i seg selv et implisitt samtykke til at mottakeren kan dele bildet videre.

Hva er offentlig?

På to punkter er rekkevidden av § 104 problematisk i saker om spredning av intime bilder. For det første verner bestemmelsen som hovedregel kun bilder hvor vedkommende kan identifiseres. Det er ikke uvanlig at intime bilder ikke viser ansiktet, nettopp fordi personen avbildet ønsker å gjøre det vanskeligere å bli identifisert. I praksis blir mange likevel identifisert. I høringsnotatet til endringene i straffeloven legges det derfor opp til en noe viere tolkning. Som eksempel nevnes det at «dersom det i et ungdomsmiljø går rykter om hvem som er avbildet på et bilde som viser noens kjønnsorganer», vil det antakelig også være vernet etter § 104. For det andre rammer bestemmelsen kun «offentlig» gjengivelse. Publisering på åpne nettsider er åpenbart «offentlig» (se blant annet lagmannsrettens dom fra juni i år). I høringsnotatet påpekes det at «deling i grupper eller brukerforum hvor et større antall personer kan få tilgang» også regnes som «offentlig» gjengivelse. For eksempel kan deling i en facebookgruppe eller gruppesamtale med et ikke ubetydelig antall medlemmer være «offentlig» gjengivelse. Mer uklart er det hvis bilder legges ut på noens "story" på Snapchat eller lukkede instagramprofil. Så lenge brukeren har «et større antall personer» som følger, bør det trolig anses som «offentlig» gjengivelse. Deling gjennom private en-til-en meldinger omfattes derimot i utgangspunktet ikke.

Kan straffes

Inngrep i de nevnte rettighetene kan straffes med bot eller fengsel inntil tre år med hjemmel i åndsverkloven §§ 79 og 80. Rettighetene etter åndsverkloven er også praktisk relevante fordi inngrep kan gi rett til erstatning, også for ikke-økonomisk skade, etter åndsverkloven § 81.

I saken fra Øst-Finnmark tingrett var det erkjent at intime bilder var delt i strid med åndsverkloven § 104 (den gang § 45c). Vedkommende var i en forutgående straffesak idømt en bot på kr 6500 for dette forholdet. Spørsmålet for tingretten var størrelsen på oppreisningen. Retten tilkjente oppreisning med hjemmel i åndsverksloven, supplert av de alminnelige reglene i skadeserstatningsloven. Retten fant riktignok at forholdet ikke kunne karakteriseres som «hevnporno», og fastsatte derfor et relativt beskjedent beløp på kr 5000.

Snapchat-dommen

Det er derimot andre eksempler på at erverv og/eller deling av intime bilder uten samtykke straffes betydelig hardere med henvisning til åndsverkloven. Høyesteretts formulering om intime bilder i Snapchat-dommen gir et tydelig signal om alvorligheten av slike saker:

«Det er i seg selv en stor integritetskrenkelse at slike bilder kommer på avveier. Enda mer alvorlig blir det når man blir identifisert med navn og bosted. Bildene kan potensielt bli fanget opp av venner og kjente, familie og naboer og ikke minst av nåværende eller potensiell arbeidsgiver.»

I Snapchat-dommen presiserer Høyesterett at deling av intime bilder uten samtykke er ment å rammes av åndsverkloven. Høyesterett viser til at reglene om retten til eget bilde i NOU 2007:2, Lovtiltak mot datakriminalitet, er fremhevet «som en sentral bestemmelse som vil ha særlig aktualitet ved uønsket og ulovlig publisering av slike bilder på nettet». I motsetning til straffeloven, er ordlyden i åndsverkloven klar på at offentlig deling av bilder av noen uten deres samtykke er ulovlig.

Det er samtidig en virkelighet at bilder spredt på internett er vanskelig (om ikke umulig) å få fjernet for godt. Internett kan oppleves som et rettstomt rom. Et økende antall rettssaker om hevnporno og annen bildedeling vil forhåpentligvis ha en viss preventiv effekt ved å vise at det ikke alltid er tilfellet. Det klare forbudet i åndsverkloven gir i det minste en konkret hjemmel for forfølgning.