Det såkalte Dublin-regelverket innebærer at asylsøkere i utgangspunktet kun har krav på å få søknaden behandlet i det første landet asylsøkeren kom til. Hvis asylsøkeren søker om beskyttelse i et annet Dublin-land, kan han eller hun sendes tilbake til det landet som allerede har eller skal behandle søknaden.

Mandag denne uken var Politiets utlendingsenhet i Oslo tingrett for å forlenge interneringen av en russer, som etter Dublin-reglene skulle sendes til Sverige. Sverige aksepterte allerede i slutten av februar å ta ham imot. Transporten har imidlertid ikke latt seg gjennomføre, og på grunn av koronasituasjonen er det høyst usikkert når den vil kunne skje.

Under rettsmøtet mandag påpekte mannens advokat, Trond Olsen Næss, at man etter Dublin-avtalen ikke kan internere asylsøkere i mer enn seks uker etter at mottakerlandet har akseptert ansvar for asylsøkeren. Som en konsekvens av dette droppet politiet hele interneringen. Mannen ble i stedet løslatt.

På forespørsel fra Rett24 opplyser politiet at ytterligere én person nå er løslatt av samme grunn.

Tre til på vent

– Det er flere personer som er internert ved utlendingsinternatet på Trandum som skal returnere i henhold til Dublin-regelverket. For disse personene er fristen på seks uker fra aksept fra mottakerlandet ikke utløpt. Dersom retur på grunn av koronasituasjonen ikke kan gjennomføres innen fristen på seks uker, vil vedkommende bli vurdert løslatt.

Det forteller Rolf Odner, fungerende leder for juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet.

– Hvor mange flere dreier det seg om?

– Per nå er tre personer internert ved utlendingsinternatet på Trandum etter Dublin-regelverket. Dersom situasjonen vedvarer og de ikke kan sendes ut innen fristen satt i Dublin-regelverket, så må vedkommende løslates.

Advokat Trond Olsen Næss mener at når det er sannsynlighet for at utsendelse ikke vil bli gjennomført, så burde løslatelse skje umiddelbart.

– Mener PU at de siste tre skal sitte fengslet inntil det er gått seks uker, for så å bli løslatt? I så fall vil jeg mene at det må stilles strenge krav til politiet for å få avklart sannsynligheten for at de siste tre kan bli uttransportert innen fristen på seks uker. Det klare utgangspunktet i Dublin III-forordningen er at ingen skal fengsles kun fordi de er omfattet av Dublin-prosedyre, og utsendelse skal skje så raskt som mulig, sier Næss.