Tono krevde erstatning fra RiksTV for at de ikke klarerer opphavsrettsbeskyttede musikkrettigheter når musikken sendes ut i nettet til RiksTV. RiksTV mente på sin side at ansvaret etter åndsverkloven ligger på kringkasterne, og ikke på distributøren.

Rett24 oppsummerte lagmannsrettens avgjørelse her

Nylig ble det klart at Høyesterett kommer til samme resultatet som underinstansene.

Saken omfatter en mengde TV-kanaler, og Tono har under sakens gang gjort det klart at de vil kreve flere titall millioner i royalties dersom de får gjennomslag. Til Dagens Næringsliv sa Tono-sjef Cato Strøm mandag at et krav vil bli fremlagt på nyåret.

Spørsmålet om hvilke summer RiksTV skal betale til hvem og hvorfor, er foreløpig ikke behandlet i saken. Det er ingen grunn til å anta at partene ser likt på dette spørsmålet.

Selvstendig plikt

I Høyesteretts avgjørelse skriver førstvoterende Bergljot Webster blant annet:

«Det er klart at avtalen mellom RiksTV og kringkasterne ikke kan begrense tredjemanns – opphavernes – rettigheter etter loven. RiksTV kan heller ikke fri seg fra forpliktelser etter loven ved å henvise til at andre har påtatt seg oppgaven. Avtalene innebærer at kringkasterne har en avtalerettslig forpliktelse overfor RiksTV til å klarere for RiksTVs distribusjon i Norge. Hvis kringkasterne oppfyller sin forpliktelse overfor RiksTV, vil rettighetshavernes interesser være ivaretatt. Men muligheten for at RiksTV kan bli møtt med krav fra rettighetshaverne gjør at RiksTV får oppfordring til å sikre at klarering faktisk blir gjort av kringkasterne. Det fremstår derfor som godt i tråd med formålet med åndsverkloven 2018 § 3 at den som tilgjengeliggjør, har en selvstendig plikt til å klarere selv om andre har påtatt seg oppgaven.»

Høyesterett la avgjørende vekt på at RiksTV har en selvstendig kommersiell rolle ved å sette sammen et nytt audiovisuelt produkt, og at selskapet får betalt for å gi abonnentene tilgang til innholdet.

Utmåling

Tonos prosessfullmektig, Camilla Vislie, sier Tono hele tiden har ment at RiksTV foretar en selvstendig kommersiell utnyttelse av åndsverk som må klareres.

– Saken har versert i rettssystemet siden 2012, og det har vært en lang og krevende prosess. Det gjenstår nå å se om RiksTV viser noen vilje til å gjøre opp for seg, sier Vislie.

RiksTV har i saken vært representert av advokat Andreas Bernt.

– RiksTV er skuffet over dommen fra Høyesterett, men vil selvfølgelig forholde seg til den. Når det gjelder erstatningsutmåling, så var det ikke en del av denne saken. RiksTV vil diskutere dette med kringkasterne og TONO, men ikke i mediene. 

Les dommen her