I et høringsnotat sendt ut sist uke, skriver Justisdepartementet at det hvert år utstedes omkring 35.000 attester i forbindelse med private skifter av dødsbo. Nå foreslås det at arvingene skal begynne å betale for papirarbeidet:

«Det betales i dag gebyr for tjenestene domstolene yter ved offentlig skifte. Departementet mener at det også er rimelig om publikum og brukere av domstolene betaler et gebyr tilsvarende de kostnader staten har ved å utstede skifteattest, uskifteattest og fullmakt ved privat skifte, selv om tjenestene ikke kan velges bort. Tjenestene er klart definerte myndighetshandlinger som har et visst servicepreg, og statens ressursbruk og kostnader ved å levere tjenestene er ikke ubetydelige.»

Mange årsverk

I notatet legger departementet til grunn at det kreves 1,75 saksbehandlertimer å lage en skifteattest. Ettersom det utstedes 35.000 attester i året, skulle dette tilsi at det i domstolene brukes 36 årsverk på slikt arbeid. I tillegg kommer tekniske driftskostnader.

Rettsgebyret pr attest foreslås satt til 1130 kroner, noe som vil gi totalt 39,5 millioner kroner i nye inntekter.

Les hele høringsnotatet her

Totalt er det ifølge DAs årsmelding omlag 800 administrativt ansatte i tingrettene og lagmannsrettene.

Selvkost

Etter Finansdepartementets rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering» er hovedformålet med gebyrer å finansiere en myndighetsbestemt tjeneste. Departementet viser til at  «(g)ebyrordninger kan etablerers når det offentlige utfører en klart definert tjeneste overfor betaleren og det ikke betales for noe annet eller mer.»

Justisdepartementet vil imidlertid ikke love at domstolene nå som ved et trylleslag vil få 40 millioner ekstra til å bekjempe restansene:

- Regjeringen foretar for hvert budsjettår i sitt forslag til statsbudsjett, en helhetlig vurdering av hvordan økte inntekter skal disponeres på statsbudsjettets utgiftsside. Inntektene fra gebyret går inn i den ordinære budsjettprosessen. På den andre siden er som kjent budsjettet til domstolene i 2018 styrket, og innføring av gebyr ved skifte har vært med på å muliggjøre en slik styrking, opplyser departementet til Rett24.

Lover utredere

Domstolenes budsjett ble i budsjettforhandlingene i fjor styrket med 9,5 millioner kroner. Til Aftenposten sa Høyres justispolitiske talsmann Peter Frølich tirsdag at mer penger er på vei. Blant annet sa han at Borgarting kunne vente midler til opprettelsen av en egen utrederenhet., slik Gulating lagmannsrett har. 

– En egen enhet med utredere har gitt veldig positive resultater der. Dette må Borgarting kopiere, og det skal de få midler til, sier Frølich til Aftenposten.

Aftenposten hadde tirsdag omfattende dekning av problemene i Borgarting.