Mandag holder Domstoladministrasjonen årets siste styremøte. På sakslisten står blant annet direktørens innstilling til samlokalisering av den nye Vestfold tingrett. Domstolen ble fra nyttår landets tredje største tingrett, etter at de fire tingrettene i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik selv tok initiativ til en sammenslåing.

I innstillingen legger DA vekt på at de fleste høringsinstansene ønsker Tønsberg:

«De fleste høringsuttalelsene fremhever Tønsberg som den beste lokaliseringen av et nytt tinghus. Dette begrunnes først og fremst med at et tinghus i Tønsberg vil gi umiddelbar nærhet til de profesjonelle brukerne og aktørene i straffesakskjeden. Blant annet peker Politiet på at dagens lokalisering av aktørene i straffesakskjeden «tilsier at en lokalisering i Tønsberg er særs fordelaktig». Det fremheves at en annen tinghusplassering vil medføre økt ressursbruk, gjennom lengre reisetid og økte reiseutgifter.»

Av innstillingen fremkommer også at DA ser for seg å bygge et helt nytt tinghus for å huse de 52 årsverkene, og at oppdraget skal settes ut til en privat utbygger:

«Etter etableringen av DA er det oppført mange nye tinghus med private utbyggere, blant annet tinghusene på Ski, Sandnes, Gjøvik, Haugesund, Hønefoss, Ålesund og Eidsvoll. Dette har gitt DA god erfaring på området. I et samspill mellom utleier/utbygger og ved å komplementere DAs egen kompetanse med bruk av eksterne konsulenter, har det vært mulig å realisere gode og funksjonelle rettsbygninger innenfor forutsatte kostnadsrammer. På denne bakgrunn vurderes det å ligge godt til rette for å bruke privat utbygger også i etableringen av et nytt tinghus i Vestfold.»

Ifølge innstillingen er det allerede 6-7 tilbydere med tomter i Tønsberg, som har meldt seg.

Innstilingen finner du her