Fredag sendte sivilombudsmannen Aage Thor Falkanger ut en pressemelding i forbindelse med at Utlendingsnemnda nekter å tolke utlendingsforskriften i tråd med Ombudsmannens uttalelser.

– UNE fremstiller sin beslutning om ikke å rette seg etter ombudsmannens syn som et utslag av lojalitet. Dette stiller jeg meg undrende til, skrev Ombudsmannen.

Striden har sitt opphav i en diskusjon om når en søknad om familieinnvandring er å anse som «fremmet» i forskriftens forstand. Ombudsmannen mener søknad kan leveres via nett, mens UNE mener det kreves personlig oppmøte.

Skriftlig spørsmål

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stilte forut for dette et skriftlig spørsmål til regjeringen om dette temaet, der hun spurte:

– Mener statsministeren at det under denne regjeringen er fritt opp til forvaltningen å ignorerer Sivilombudsmannens klare lovfortolkning?

Etter at Ombudsmannen fredag la ut sin melding, kom svaret fra Tor Mikkel Wara (FrP).

I svaret skriver justisministeren at UNE er et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres:

«At det finnes eksempler på at forvaltningen unntaksvis kommer til at andre rettskilder tillegges større vekt enn uttalelser fra Sivilombudsmannen, betyr ikke at «det er fritt opp til forvaltningen å ignorere Sivilombudsmannens klare lovfortolkning», som representanten Andersen gir uttrykk for i sitt spørsmål. Det klare utgangspunktet er som nevnt at Sivilombudsmannens uttalelser følges av forvaltningen. Dette gjelder også for UNE.

Jeg vil minne om at UNE er et uavhengig forvaltningsorgan. Stortinget har bestemt at verken statsråden eller departementet skal kunne instruere UNE om lovtolkning eller skjønnsutøvelse, jf. utlendingsloven § 76 annet ledd.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at Justis- og beredskapsdepartementet har endret den aktuelle bestemmelsen i utlendingsforskriften, slik at tidsfristene for søknad om familiegjenforening er tydeliggjort for fremtidige saker.»