Tvisten Sør-Rogaland tingrett avgjorde onsdag gjelder en paragraf som bare én gang tidligere er blitt benyttet i det hele tatt, og som aldri før har vært behandlet av domstolene. Bestemmelsen handler om fordelingen av oljeressurser i blokker som sameies av flere selskaper.

Etter petroleumsloven § 4-7 har departementet myndighet til å avgjøre fordelingen dersom selskapene ikke blir enige seg imellom. Dette har, etter det Rett24 får opplyst, bare skjedd én gang tidligere.

Det var på det enorme Sverdrup-feltet, og den gangen slo partene seg til ro med statens beslutning.

Annonse

Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

Milliarder i potten

Denne gangen gjelder vedtaket fordeling av det langt mindre Breidablikk-feltet, der selskapet Vår Energi mener seg forfordelt ut fra hva som i sin tid ble avtalt med de andre eierne av feltet. Verdien av hydrokarbonene Vår Energi mener de går glipp av gjennom departementets vedtak, er beregnet til rundt 10 milliarder kroner.

Motpartene i saken er Petoro AS – som i praksis vil si staten, Conocophillips og Equinor.

Med en så omfattende tvistesum er det kanskje ingen overraskelse at også sakskostnadene blir astronomiske, og da forhandlingene ble avsluttet etter 17. rettsdager, la begge parter frem salæroppgaver på rundt 18 millioner kroner. I tillegg kom mange millioner i utlegg til konsulentrapporter. Vår Energi har vært representert av Hallvard Gilje Aarseth fra Schjødt, mens oljeselskapene har vært representert av Sondre Dyrland fra Wiersholm.

Fakturerte over 5000 timer

Ettersom saken i bunn og grunn handler om gyldigheten av et vedtak, var også Regjeringsadvokaten tungt involvert, med en salæroppgave på over tre millioner kroner.

Det underliggende faktum i saken var så teknisk komplisert og omfattende at Sør-Rogaland tingrett besluttet å behandle saken med forsterket tingrett, altså med tre fagdommere. Den 86 sider lange avgjørelsen ender med at Vår Energi taper saken fullstendig, med ansvar for fulle sakskostnader.

I den sammenheng kommer tingretten til at salæroppgaven fra Wiersholm-teamet skal kappes med 3,5 millioner. Dette til tross for at Vår Energi ikke hadde innvendinger til motpartens oppgave. Retten skriver at Wiersholm har fakturert 5438 timer, med en gjennomsnittlig timeprise på 3380 kroner eks. mva, og mener dette er for mye.

Annonse

Advokat/-fullmektig

Kutter millioner

«Selv om de medgåtte kostnadene fremstår som marginale i forhold til tvistesummens størrelse, går det etter rettspraksis likevel en grense for hva som kan anses som nødvendige og rimelige kostnader som kan belastes motparten ved anvendelsen av tvisteloven § 20-5 første ledd», skriver tingretten, og videre:

«Det at Selskapene selv innehar juridisk og teknisk spesialkompetanse på området for tvisten, bør etter rettens syn også reflekteres i det timetall som benyttes til ekstern advokatbistand under hovedforhandlingen. Videre er det et moment at Selskapene og staten har sammenfallende interesser og posisjoner i denne tvisten. Ved dette vil Selskapene også kunne trekke på statens ressurser under avviklingen av saken. Selv om det tas hensyn til at saken er av stor økonomisk betydning og reiser komplekse problemstillinger, var sakens tvistetema relativt få og ved oppstarten av hovedforhandlingen klart avgrensede. Retten mener på denne bakgrunn at det ble mobilisert et unødvendig stort advokatteam fra Selskapene til å delta under hovedforhandlingen.

I lys av nevnte forhold har retten kommet til at Selskapene ved eget valg har pådratt seg høyere kostnader til advokatbistand enn hva som anses nødvendig og rimelig å belaste motparten. Retten har derfor skjønnsmessig funnet å redusere den delen av salærkostanden som kan kreves erstattet fra Vår Energi fra vel 18,4 millioner kroner til 15 millioner kroner.»

Tross kuttet på 3,4 millioner kroner dømmes Vår Energi til å betale totalt 23,4 millioner kroner i sakskostnader til oljeselskapene, og 3,2 millioner til staten.

– Olje- og energidepartementet besluttet i 2021 fordeling av deltakerandeler i Breidablikkforekomsten i Nordsjøen, der Vår Energi er rettighetshaver. Etter Vår Energis syn innebar fordelingen at Vår Energi fikk en mindre deltakerandel enn det de underliggende grunn- og ressursforholdene skulle tilsi. Vår Energi tok derfor ut søksmål mot staten og de øvrige partnerne i Breidablikk for å få saken prøvd rettslig. Vår Energi tar tingrettens avgjørelse til etterretning og vil nå studere detaljene i dommen. Ut over det har verken jeg eller Vår Energi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Hallvard Gilje Aarseth fra Schjødt.