I 2009 besluttet Yara å overføre 132 millioner kroner til et datterselskap i Litauen, for å dekke selskapets gjeld før selskapet ble likvidert. 92 av disse millionene krevde Yara fradrag for i Norge, men det har både skattemyndighetene, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett sagt nei til.

Nå har Høyesterett kommet til samme resultat, om enn under dissens i begrunnelsen.

Flertallet i Høyesterett mener millionene ikke er fradragsberettiget, ettersom tapet i Litauen ikke var «endelig» da selskapet ble likvidert.

Flertallet mener Yara hadde en reell mulighet til å selge det litauiske selskapet med igangværende virksomhet, noe som ville overført skatteposisjonen til ny eier. Tapet kan dermed ikke sies å være «endelig» i skatterettens forstand, mener førstvoterende, konstituert dommer Sven-Jørgen Lindsetmo. Han får følge av Erik Møse og Clement Endresen.

Dissens

Lindsetmo er til daglig førstelagmann i Frostating, men er frem til sommeren konstituert i hjemmelen som ble tom da Karl-Arne Utgård ble pensjonist ved nyttår.

Mindretallet, dommerne Ingvald Falch og Ragnhild Noer, kommer til samme resultatet, men med en annen begrunnelse. Disse baserer dommen på at Yara en tid etter likvidasjonen fortsatt hadde renteinntekter fra konsernbidraget, ettersom noe av pengene ble stående på en konsernkonto. Falch skriver at «muligheten for at underskuddet kan motregnes i fremtidige overskudd eksisterer så lenge datterselskapet fortsetter å oppebære inntekter, selv om disse bare er minimale».

Les hele avgjørelsen her