Setteinnnstillinsgrådet for lederjobbene i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett møttes mandag for å fatte sin beslutning. Rådet har valgt å innstille Yngve Svendsen både til jobben som sorenskriver ved Oslo tingrettt og til jobbben som førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett.

Svendsen har ledet innstillingsrådet siden 2010, og har ledet eller deltatt i en lang rekke sentrale råd og utvalg. For tiden er han leder av Domstolkommisjonen, som i 2020 skal levere en utredning om den fremtidige organiseringen av hele domstolsappparatet. Han ledet i sin tid navnelovutvalget, han ledet prosjektet som skulle forberede domstolene på ny tvistelov, han ledet utredning av lyd og bilde i rettssalene, og han har ledet Kompetanserådet for dommere.

Andreplass

Utnevnelsen skjer formelt av Kongen i statsråd, men om Svendsen skulle få tilbud om begge jobbene, vil nummer to på listen normalt rykke opp. 

Marianne Vollan er innstilt som nummer to til stillingen som førstelagmann. Hun har ledet Kriminalomsorgsdirektoratet siden 2013, og har fra tidligere lang erfaring fra lovavdelingen. Hun var konstituert lagdommer i 2006.

Anne Margrethe Lund er innstilt som nummer to til jobben som sorenskriver i Oslo. Hun har vært i Oslo tingrett siden 2007. Hun har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og i egen praksis. På 90-tallet var hun dommer i Nord-Troms herredsrett, og fra 1996 til 1997 var hun der kollega med Unni Sandbukt, som har ledet setteinnstillingsrådet for disse to stillingene.

Et mindretall har valgt å innnstille den tredje sterke søkeren, Kjersti Buun Nygaard, på andreplass til Borgarting-jobben. Hun har vært i Borgarting siden 2014. Fra tidligere har hun omfattende erfaring fra Høyesterett, som utreder og senest som assisterende direktør fra 2011 til 2014.

Første gang

Dette er første gang de to største domstolene i Norge bytter leder samtidig. Den nye førstelagmannen vil etterfølge Ola Dahl, mens den nye sorenskriveren vil etterfølge Geir Engebretsen. Begge varlset med kort tids mellomrom før jul at de vil gå av fra sine stillinger. 

Setteinnstillingsrådet ble oppnevnt ettersom lederen av innstillingsrådet, Yngve Svendsen, er søker til begge stillingene. Setteleder Unni Sandbukt er også leder av Tilsynsutvalget for dommere. Setteinnstillingsrådet har bestått av:

  • Sorenskriver Unni Sandbukt, Nord-Troms tingrett (leder)
  • Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, Frostating
  • Sorenskriver Bernt Oscar Bahr, Nedre Romerike tingrett
  • Advokat Arild Christian Dyngeland, Advokatforeningens hovedstyre
  • Direktør Anne Pauline Jensen, Statens sivilrettsforvaltning
  • Ingeniør Paul Christian Dahlø, Sørreisa
  • Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Bærum

Se innstillingene her