ARENDAL: – Jeg har følt på en stor avmaktsfølelse etter dette – og jeg kan ikke si annet enn at jeg er fryktelig skuffet.

Det uttalte advokat Linda Ellefsen Eide, etter at dommen mot henne ble rettskraftig i fjor vår. Det skjedde etter at Høyesterett sa nei til å omgjøre lagmannsrettens ankenektelse. Dermed ble tingrettens bot på 10.000 kroner for å ha kalt to polititjenestemenn «tullinger» under sikkerhetskontrollen i tingretten, stående.

Les: Høyesterett sier nei til anke i tullingdommen

Tingretten valgte å legge de to tjenestemennenes versjon av krangelen til grunn for bevisbedømmelsen, og konkluderte med at Eide hadde brutt straffeloven § 156 om å fornærme offentlig tjenestemann.

Selv har Eide avvist at hun kalte tjenestemennene tullinger. Hun har forklart at hun snudde seg til aktor i saken, som også var i sikkerhetskontrollen, og sa «Dette er tullete, kan du få slutt på det».

Annonse

Motiveres du av å bruke din juridiske kompetanse til å skape et bedre samfunn for våre innbyggere?

Foreslår endring

Mandag overleverte Ytringsfrihetskommisjonen NOU 2022: 9 «En åpen og opplyst offentlig samtale» til kulturminister Anette Trettebergstuen. Det skjedde under åpningen av den årlige politiske happeningen Arendalsuka, som holdes denne uken. I NOU'en trekker kommisjonen frem dommen mot Eide som eksempel, og skriver:

«Det er forståelig at egne lovparagrafer gir et visst vern både for offentlige tjenestepersoner og for yrkesgruppene nevnt i § 265. Vernet er ment å gjelde personer som utfører viktige samfunnsoppgaver, og som vanskelig kan beskytte seg mot fremmede og mot potensielt ubehagelige situasjoner.

Eksempler tyder likevel på at terskelen for hva som skal være tillat å si i rettspraksis legges underlig lavt, særlig i saker som gjelder ytringer rettet mot politiet og som bøtelegges etter straffeloven § 156.»

For å heve terskelen for hva slags forulemping av offentlig tjenestemann som skal være straffbar, foreslår kommisjonen å begrense paragrafen til å gjelde «grovt krenkende ordbruk eller atferd». I dagens paragraf er det tilstrekkelig at man med når «skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann».

linda ellefsen eide.jpg
Advokat Linda Ellefsen Eide.

– Selv om jeg aldri kalte politibetjentene for «tullinger» – men likevel er domfelt for det – er det god lesing at kommisjonen ønsker å heve terskelen ved å endre ordlyden i bestemmelsen, sier Linda Ellefsen Eide, etter å ha hørt nyheten fra kommisjonen.

Klaget til EMD

Hun forteller at straffedommen har hatt store personlige konsekvenser for henne.

– Jeg har etter dommen mistet mye av min lyst til å tjene landet som forsvarer, og hadde alvorlige problemer med å hente motivasjon til å stille i retten og forsvare mine klienter gjennom lang tid. Jeg var på et tidspunkt veldig nær å slutte som forsvarer. Jeg hadde ikke troen på at retten hadde nok tiltro til meg, eller mine argumenter, etter å ha selv blitt domfelt. Det var også vanskelig å stille i politiavhør fysisk, og saker i Haugaland tingrett er et avsluttet eventyr.

I etterkant har hun startet en bigeskjeft som vinimportør, for å flytte fokus.

– Jeg jobber fortsatt med å finne troen på meg selv som forsvarer, men arbeider fortsatt som advokat, bare noe mindre enn jeg gjorde tidligere.

Straffedommen har hun klaget inn til EMD, der den fortsatt ligger i silingsprosessen. Det forteller hennes kollega, Olaf Halvorsen Rønning.

– Vi klaget inn saken til Linda 1. oktober 2021. Vi har fremdeles ikke fått noen avgjørelse i saken – hverken om avvisning eller at saken kommuniseres. Jeg håper at den kommer om relativt kort tid. Selv om det påligger advokater en særlig plikt til å opptre med «mesure et dignité», kan brudd på dette kun møtes med straff i «eksepsjonelle saker». Vurderingen av om det er en slik «eksepsjonell sak» som kan begrunne straff, foretar EMD på grunnlag av begrunnelsen nasjonale domstoler har gitt. Vi mener den begrunnelsen tingretten gav i Lindas sak, og  som lagmannsretten sluttet seg til, ikke oppfyller EMDs krav til hva som utgjør en «eksepsjonell sak», sier Rønning.

Han mener vi i Norge ville reagert om en polsk kollega var blitt straffet fordi en polititjenestemann følte seg forulempet av ordbruken i en advokats ellers saklige kritikk.

– Selv om den konteksten norske advokater opererer i er en annen, er rettighetene til norske advokater etter EMK de samme. Saken til Linda har blitt behandlet nærmest som en kuriositet i Norge. I lys av den prinsipielle betydningen EMD mener slike problemstillinger har, og den relativt klare rettstilstanden for terskelen for å straffe advokaters ytringer, mener jeg det norske rettssystemet burde behandlet Lindas sak litt mer skjønnsomt, slik at EMD ikke hadde blitt belastet med denne saken, sier Rønning