Påtalefaglig etterforskingsleder (jurist) - ett års vikariat med mulighet for forlengelse

Arbeidsgiver:
Spesialenheten for politisaker
Søknadsfrist:
2024-08-07

Vi er en spennende arbeidsplass med et ansvarsfullt samfunnsoppdrag. Sakene vi behandler har stor betydning for enkeltmennesker og er viktig for tilliten til politiet og påtalemyndigheten. Det er derfor avgjørende at arbeidet utføres i tråd med våre grunnleggende verdier om uavhengighet, kvalitet og rettssikkerhet.

En av våre påtalefaglige etterforskingsledere ved vårt saksmottak er i permisjon, og for snarlig tiltredelse søker vi derfor etter en dyktig jurist for ett års vikariat ved saksmottaket. Avdelingen består av administrativt personell, jurister og spesialetterforskere og tar imot alle henvendelser og saker som kommer inn til Spesialenheten. Etter nærmere avtale kan det i vikariatperioden også gis arbeidsoppgaver hos Sjefen for Spesialenheten. Kontoret på Hamar består samlet av totalt fire ledere, fem jurister, tre spesialetterforskere og 10 administrative stillinger, herav tre på IT. Før årsskiftet flytter hele Hamarkontoret inn i nye hensiktsmessige lokaler i kort avstand fra dagens lokasjon.

Du som søker må være en engasjert jurist med utpregede samarbeidsegenskaper. Du må være komfortabel med å arbeide hendelsesstyrt og i et til tider hektisk miljø. Du må like juridisk skrivearbeid og ha evnen til raskt å fatte avgjørelser basert på et godt faglig skjønn. Du må identifisere deg med Spesialenhetens samfunnsoppdrag og våre verdier.

Arbeidsoppgaver

Felles saksmottak er Spesialenhetens apparat for mottak av alle henvendelser. Avdelingen jobber for å sikre alle så lik behandling som mulig, uavhengig av hvor de befinner seg i landet. Etterforskingsledelse (juridisk og etterforskingsfaglig) i saksmottaket skal styrke kvaliteten ved den innledende straffesaksbehandlingen. Påtalefaglige etterforskingsledere ved saksmottaket fatter avgjørelse om det skal iverksettes etterforsking eller om det ikke er rimelig grunnlag for dette. I sistnevnte tilfelle er det påtalefaglig etterforskingsleder som skriver vedtak om dette. Saksmottaket har tett samarbeid med både etterforskingsavdelingen og med beredskapsvakten i forbindelse med initialfasen av straffesaker, utrykninger og aksjoner mv. Avdelingen har årlige møter med alle politidistrikter og særorganer for å sikre god dialog og bidra til erfaringslæring.

Sjefen for Spesialenheten avgjør påtalespørsmålet og treffer skriftlig begrunnet påtalevedtak i de saker som har vært undergitt etterforsking. Hos Sjefen arbeider juridiske rådgivere som forbereder saker for avgjørelse av sjefen. Arbeidet er derfor meget viktig og består blant annet i å vurdere om saker som skal påtaleavgjøres er tilstrekkelig etterforsket. Rådgiveren tar deretter stilling til de strafferettslige spørsmål som sakene reiser og skriver utkast til påtalevedtak. Dette arbeidet innebærer tett samarbeid med sjefen og assisterende sjef om ulike rettslige spørsmål som sakene reiser.  I perioden vil det etter nærmere avtale også være mulig å arbeide hos sjefen med disse oppgavene. Avhengig av kvalifikasjoner vil det da være mulig å aktorere saker for domstolene.  

Alle juristene i Spesialenheten inngår i vår beredskapsvaktordning sammen med spesialetterforskere. I løpet av perioden må det påregnes å gå slike vakter som godtgjøres i henhold til egne satser. Reisevirksomhet i stillingen kan forekomme. 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Kunnskap om politiets arbeid, politirett og erfaring fra arbeid med strafferett og straffeprosess er en forutsetning. Det er en fordel med erfaring fra arbeid i påtalemyndigheten.

Det kreves meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som motiveres av og har god forståelse for Spesialenhetens samfunnsoppdrag, herunder viktigheten av god kommunikasjon med sakens parter og samfunnet.

Du må kunne arbeide effektivt og selvstendig og må ha gode samarbeidsevner. Gode juridiske ferdigheter er en forutsetning og vil bli vektlagt sammen med personlig egnethet.

Hvorfor skal du velge oss?

Fordi vi kan tilby muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en organisasjon med en viktig demokratisk funksjon. Du får jobbe tverrfaglig med kompetente, profesjonelle og hyggelige kolleger.

Vi er opptatt av at medarbeidere i Spesialenheten har en fornuftig balanse mellom fritid og jobb. Alle våre systemer er tilrettelagt for mobilt kontor og vi praktiserer en hybrid arbeidshverdag innenfor rammer som ivaretar oppgaveløsningen og arbeidsmiljøet. Eventuelle søkere som bor andre steder enn i Hamar vil således kunne ha mulighet for mobilt kontor to dager i uken, eller jobbe fra vårt Oslo kontor to dager i uken.

Vi har fleksitid og sommertid, og mulighet for å trene i arbeidstiden. Vi har adgang til eget trimrom. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger med.

Vi ønsker inkludering og mangfold. Vi trenger derfor medarbeidere med ulik personlighet, bakgrunn, alder, kunnskap og perspektiver.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ stillingskode 1245 politiadvokat fra kr. 760.000 til kr. 900.000 pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring, og for særskilt kvalifiserte kan det vurderes høyere avlønning. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. I henhold til egne særavtaler gis det tillegg for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven kr. 41. 378 pr. år i 100 % stilling. Hjemmevakt godtgjøres med kr. 13.318 pr. uke (for tiden ca. 4 vakter pr. år).

Andre opplysninger

Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for graden HEMMELIG. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges ved evt. ansettelse.
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette jf. offentleglova § 25.
 
Det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.
 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Vi vil eventuelt tilrettelegge for personer som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 
 
Vi ber om at søknad, CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vår elektroniske rekrutteringsportal.

Kontaktinformasjon