Utgreiarar i Noregs Høgsterett

Arbeidsgiver:
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist:
2024-08-15

I juridisk utgreiingseining er det ledig to åremål som utgreiar. Åremålet er på sju år utan høve til forlenging.

Utgreiingseininga arbeider for dommarane i Høgsterett, både i Høgsteretts ankeutval og i avdelingane i Høgsterett. Utgreiarane behandlar materielle og prosessuelle spørsmål i saker frå alle rettsområde innan privatrett, offentlig rett og strafferett. 

Ved anke over dom skal utgreiinga for ankeutvalet avklare om saka reiser prinsipielle spørsmål som bør behandlast av Høgsterett. Anke over orskurd og vedtak blir utgreidde slik at ankeutvalet kan avgjere saka endeleg. 

I saker der det blir gitt samtykke til ankebehandling, hjelper utgreiarane dommarane både under saksførebuinga og i samband med ankeforhandlinga. 

I tillegg har utgreiarane andre, varierte oppdrag for justitiarius, dommarane og direktøren.

Juridisk utgreiingseining har ein leiar, to nestleiarar, 22 utgreiarar og to protokollsekretærar. 

Kvalifikasjonkrav

Stillinga krev svært gode juridiske kvalifikasjonar og kjennskap til prosessfaga. Søkjarar må ha fullført profesjonsstudiet/masterstudiet i rettsvitskap med svært gode eksamensresultat. 

Det vil bli lagt vekt på evne til å kombinere grundigheit og effektivitet, evne til å prioritere blant løpande oppgåver, god skriftleg framstillingsevne og  gode samarbeidsevner. Gode engelskkunnskapar er ein fordel. Kandidatar som fullfører studiet hausten 2024 kan også søkje.

Vi tilbyr

Stillinga som utgreiar blir ved tiltreding lønt frå 600 000 kroner til 800 000 kroner (1434 rådgjevar / 1364 seniorrådgjevar), alt etter kvalifikasjonar og erfaring.  

Arbeidstida følgjer normalarbeidstida i staten. Utgreiarene har fleksibel arbeidstid og heimekontorordning. Det er moglegheit for trening i arbeidstida.

Tilsetting skjer elles på dei vilkåra som til kvar tid gjeld for tilsette i staten. Som ansatt vil du blant anna få medlemskap i Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Vi ser inkludering og mangfald som ein styrke. Vi ønskjer medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til endå betre oppgåveløysing. Vi legg til rette for medarbeidarar som treng det.

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurderte som søkjar i desse gruppene, det vil seie for å bli positivt særbehandla på denne måten, må søkjarane fylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen.

Vi oppmodar søkjarar om å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssinga i jobbportalen vil bli brukt som grunnlag for anonymisert statistikk som blir utarbeidd på grunnlag av opplysningar som alle statlege verksemder rapporterer om.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjorde offentlege sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Ta kontakt med utgreiingsleiar Knut Aastebøl eller nestleiarane Christine Weigård og Monica Zak på telefon 22 03 59 00 for nærare opplysningar om stillinga.

Søknadsfristen er 15. august 2024.

Send søknad elektronisk via denne sida. Vitnemål og relevante attestar må følgje søknaden. Vi ber om at du hentar vitnemål frå Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søkjer stillinga.

Spørsmål om stillinga

  • Knut Aastebøl
    Utgreiingsleiar
    Telefon: 22035918
  • Christine Weigård
    Nestleiar
    Telefon: 22035908