Rådgiver/seniorrådgiver - vikariat

Er du en dyktig jurist med interesse for samfunnssikkerhet?

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2024-08-12

Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Våre verdier er åpenhet, integritet, arbeidsglede og
gjennomføringsevne. Vi er en spennende arbeidsplass. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet er du en del av det faglige sekretariatet for den politiske ledelsen, og du bidrar til å løse oppgavene departementet har som etatstyrer og som forvaltningsorgan.

For mer informasjon om departementet, se regjeringen.no.

Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap, forebyggende nasjonal sikkerhet og krisehåndtering og et pådriver- og koordineringsansvar for sikkerhet i sivil sektor.

Avdelingen har ansvar og oppgaver innen den organiserte redningstjenesten, nød- og beredskapskommunikasjon og
redningshelikoptertjenesten. Vi har samordningsansvar for digital sikkerhet i sivil sektor. Vi har også ansvar for oppfølging av departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og et overordnet ansvar for forebyggende nasjonal sikkerhet etter sikkerhetsloven i sivil sektor.

Avdelingen etatsstyrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralen, Sivil klareringsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi har ansvar for sikkerhetsloven og flere andre lover innenfor våre ansvarsområder.

Om stillingen

Vi søker en dyktig jurist til et viktig lov- og regelverksarbeid innenfor beredskap, samfunnssikkerhet og nasjonal sikkerhet. Du får arbeide med et viktig politikkområde med stor politisk oppmerksomhet, i en tid der rettssikkerhet og vår trygghet er viktigere enn noen gang. 

Stillingen er et vikariat på inntil ett år. Du vil arbeide i en relativt nyopprettet juridisk seksjon i Samfunnssikkerhetsavdelingen. Du får jobbe med prinsipielle juridiske spørsmål og får være med å utforme nytt regelverk i tett samarbeid med dyktige kolleger.

Arbeidet skjer i samspill med fagetater med inngående fagkunnskap på det aktuelle området, noe som gir mulighet til å ta et mer overordnet og helhetlig perspektiv. Du vil særlig samhandle med våre underliggende etater Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Aktuelle oppgaver vil være

 • forvaltning og videreutvikling av sikkerhetsloven og andre lover innenfor avdelingens ansvarsområde
 • gjennomføring av EØS-rettsakter 
 • juridiske problemstillinger og behandling av klager på vedtak fattet av underliggende etater

Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde må påregnes. 

Det vil kunne bli noe reisevirksomhet. 

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk
 • god faglig vurderingsevne, evne til å formulere og analysere kompliserte problemstillinger og komme med løsningsforslag 

Det er ønskelig med

 • kjennskap til og interesse for de aktuelle fagområdene, som f. eks. sikkerhetsloven med forskrifter, eller annet sikkerhets- og beredskapsrelatert regelverk
 • erfaring fra lov- og forskriftsarbeid eller arbeid i forvaltningen

Nyutdannede kan søke. 

Vi søker deg som tar initiativ og sikrer fremdrift. Du er fleksibel og selvstendig, og du samarbeider godt med andre. Du ser behovet for samhandling på tvers av fag- og ansvarsområder. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og
perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Klarering: Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og kunne autoriseres på samme nivå. Se nsm.no

Hva får du hos oss?

 • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • gode muligheter til faglig utvikling og erfaring med regelverksprosjekter
 • arbeid tett opp mot politiske prosesser
 • høy selvstendighet i arbeidet

Vi tilbyr

 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • egen bedriftshelsetjeneste
 • trening i arbeidstiden, treningsmuligheter og bedriftsidrettslag 
 • hyggelig kantine

Lønn: 600.000 - 800.000 

Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved cv og lenke til vitnemålsportalen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste, av cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Ta kontakt med departementet før du evt. registrerer opplysninger av sensitiv eller sikkerhetsmessig karakter i jobbportalen. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Anne Sofie Hippe, tlf. 995 75333