Seniorrådgiver

Er du jurist og vil jobbe med nasjonal sikkerhet?

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2024-08-12

Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Våre verdier er åpenhet, integritet, arbeidsglede og gjennomføringsevne. Vi er en spennende arbeidsplass. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat.
 
Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet er du en del av det faglige sekretariatet for den politiske ledelsen, og du bidrar til å løse oppgavene departementet har som etatstyrer og som forvaltningsorgan.
 
For mer informasjon om departementet, se regjeringen.no.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet på både kort og lang sikt. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. Lov- og regelverksutvikling, kriminalitetsbekjempelse, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvarsområde.

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som seniorrådgiver (jurist) i Politiavdelingen, Seksjon for nasjonal sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Seksjonen har ansvar for politikkutvikling knyttet til nasjonal sikkerhet og beredskap innenfor avdelingens ansvarsområde. Det omfatter blant annet arbeid med analyser, utredninger, saksbehandling og regelverk. Seksjonen har også ansvar for avdelingens krise- og hendelseshåndtering, herunder øvelser og utvikling av strategisk rammeverk. 

En viktig del av jobben til embetsverket i et departement er å gi statsråden og regjeringen et best mulig faglig grunnlag for å ta politiske beslutninger. Stillingen byr på store utviklingsmuligheter og spennende oppgaver i skjæringsfeltet mellom forvaltning og politikkutvikling. Du vil jobbe i et tverrfaglig og svært kompetent fagmiljø. 

Noe reisevirksomhet kan påregnes. Avhengig av egnethet og behov kan det være mulighet for å inngå i avdelingens fagvaktordning.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Du vil jobbe med: 

 • faglig rådgivning og utvikling knyttet til de mest alvorlige truslene mot nasjonal sikkerhet, på kort og lengre sikt 
 • å bidra til og identifisere og vurdere behov for regelverksendringer av betydning for politiets og PSTs oppgaveløsning innenfor nasjonal sikkerhet
 • juridiske miljøer i departementet og med eksterne fagmiljøer, samt jobbe i team med tverrfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap 

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • relevant arbeidserfaring fra offentlig sektor, gjerne fra departement og/eller etatsnivå, som politiet eller påtalemyndigheten

Vi legger vekt på at du har

 • gode analytiske evner
 • god rolleforståelse
 • gode samarbeidsevner
 • god evne til å formidle enkelt om komplekse problemstillinger, både muntlig og skriftlig
 • evne til å jobbe effektivt under korte frister, og revurdere prioriteringer
 • god teknologiforståelse – du ser teknologiens betydning og konsekvenser for arbeidet i justissektoren knyttet til nasjonal sikkerhet 

Du er en person med høy gjennomføringsevne, er selvstendig og tar initiativ. Du arbeider strukturert og planmessig på tvers av fag og organisatoriske grenser, er løsningsorientert og ser enkeltsaker i et helhetlig perspektiv.

Hva får du hos oss?

 • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • arbeid tett opp mot politiske prosesser
 • hyggelige og engasjerte kollegaer
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • egen bedriftshelsetjeneste, trening i arbeidstiden, treningsmuligheter og bedriftsidrettslag
 • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 700 000 - 800 000 

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG/NATO SECRET og autoriseres på samme nivå.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved cv og lenke til vitnemålsportalen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste, av cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Ta kontakt med departementet før du evt. registrerer opplysninger av sensitiv eller sikkerhetsmessig karakter i jobbportalen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Spørsmål om stillingen

 • Kristin Hemmer Mørkestøl
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 91 62 64 33
  E-post: [email protected]